Thu, 19 Nov 2015 18:25:03 +0100

Nordic Iron Ore AB (publ) offentliggör teckningsförbindelser och garantiåtaganden  samt förlänger teckningsperioden till och med den 30 november 2015

Med anledning av att Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) per den 19 november 2015 har erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden om totalt cirka 9,7 MSEK motsvarande cirka 44,6 procent av pågående företrädesemission (”Företrädesemissionen”) har Bolagets styrelse beslutat om förlängning av teckningsperioden till och med måndagen den 30 november 2015. Bolaget har därmed säkrat nödvändiga medel för att omedelbart kunna starta de viktiga metallurgiska testerna utan att behöva invänta Företrädesemissionens slutregistrering.  

Som beslutades på extra bolagsstämma den 29 oktober 2015 genomför Nordic Iron Ore för närvarande Företrädesemissionen om maximalt cirka 21,8 MSEK. Företrädesemissionen omfattar högst 21 766 068 aktier till teckningskursen 1,0 SEK per aktie. Bolaget har per den 19 november 2015 erhållit teckningsförbindelser och garantiåtaganden från större aktieägare varigenom Bolaget är garanterat att få in minst cirka 9,7 MSEK i Företrädesemissionen. 

Av totala teckningsåtaganden avser 7,9 MSEK teckningsförbindelser, samt 1,8 MSEK garantiåtaganden i den mån det krävs för att Företrädesemissionen skall inbringa minst 15 MSEK.

För att ge övriga aktieägare möjlighet att ta ställning till de härmed förbättrade finansiella förutsättningarna har styrelsen därför beslutat att förlänga teckningstiden i Företrädesemissionen med en vecka till och med klockan 23:59 måndagen den 30 november.

Preliminär tidplan för Erbjudandet

Förlängd teckningsperiod                                                                                          9-30 november 2015

Preliminärt datum för offentliggörande av utfall i Företrädesemissionen                        3 december 2015

Preliminär likviddag för avräkningsnotor                                                                         8 december

Emissionsmemorandum

Emissionsmemorandum i samband med Erbjudandet offentliggjordes den 9 november 2015 och finns tillgängligt på Nordic Iron Ores hemsida www.nordicironore.se, samt på Mangold Fondkommission AB:s hemsida www.mangold.se.

För mer information, vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: 46 240 883 05

paul.marsden@nordicironore.se

Lennart Eliasson CFO
tel: 46 240 883 02
Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

VIKTIG INFORMATION

Erbjudandet riktar sig inte till personer med hemvist i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där deltagande skulle kräva prospekt, registrering eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt.

Detta pressmeddelande får följaktligen inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot amerikanska Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.

Release