Mon, 30 Jul 2018 15:51:59 +0200

Information avseende tidigare kommunicerad sammanläggning av aktier

Vid årsstämman den 22 maj 2018 i Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) beslutades om sammanläggning av Bolagets aktier (så kallad omvänd split), innebärande att tio (10) aktier sammanläggs till en (1) aktie. Styrelsen har beslutat att avstämningsdagen för sammanläggningen ska vara den 8 augusti 2018.

Årsstämman i Nordic Iron Ore beslutade den 22 maj 2018 om sammanläggning av aktier 1:10, innebärande att tio (10) befintliga aktier sammanläggs till en (1) aktie, samt att bemyndiga styrelsen att besluta om avstämningsdag för sammanläggningen. Nordic Iron Ores styrelse har idag beslutat att avstämningsdag för sammanläggningen ska vara den 8 augusti 2018. Aktieägare i Bolaget behöver inte vidta några åtgärder för att delta i sammanläggningen.

Till följd av sammanläggningen kommer Nordic Iron Ores aktie att få ny ISIN-kod. Från och med den 7 augusti 2018 har aktien den nya ISIN-koden SE0011528017.

Genom sammanläggningen kommer det totala antalet aktier i Bolaget att minska från 199 097 750 till 19 909 775 aktier, envar med ett kvotvärde om cirka 1,73 kronor per aktie. För att möjliggöra sammanläggningen beslutade årsstämman även att ändra Bolagets bolagsordning, varigenom gränserna för antalet aktier ändras till lägst 9 900 000 och högst 39 600 000.

Bolagets aktieägare kommer automatiskt att erhålla ett nytt, lägre antal aktier i proportion till sitt innehav på avstämningsdagen den 8 augusti 2018. De aktieägare vars innehav av aktier på avstämningsdagen inte är jämnt delbart med tio kommer vederlagsfritt att erhålla aktier från en av Bolagets större aktieägare för att innehavet ska bli jämnt delbart med sammanläggningskvoten tio. Tillhandahållande av utjämningsaktier sker genom emissionsinstitutets och Euroclear Sweden AB:s försorg, utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av aktieägarna.

Nordic Iron Ore har 36 545 550 utestående teckningsoptioner av serie 2018/2019, som kan utnyttjas för teckning av aktier under perioden från och med den 1 mars 2019 till och med den 31 maj 2019. Sammanläggningen av aktier 1:10 medför motsvarande omräkning av villkoren för teckningsoptionerna, vilket innebär att teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 3 654 555 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Det totala antalet utestående teckningsoptioner ändras inte. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget högst cirka 36,5 miljoner kronor.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå legal rådgivare till Bolaget i samband med sammanläggningen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med sammanläggningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +44 7776 180 988
paul.marsden@nordicironore.se

Tomas Olofsson Styrelsens ordförande
tel: +46 (0)70 564 0350
tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release