Wed, 13 Jun 2018 08:00:00 +0200

Idag inleds teckningsperioden i Nordic Iron Ores företrädesemission inför notering på Nasdaq First North

Idag inleds teckningsperioden i Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units som årsstämman den 22 maj 2018 beslutade om (”Företrädesemissionen”). Styrelsen för Nordic Iron Ore har även beslutat att ansöka om notering av Bolagets aktier på Nasdaq First North i Stockholm. Första dagen för handel beräknas infalla under augusti 2018.

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Företrädesemissionen genomförs bland annat för att erhålla rörelsekapital för färdigställande av Bolagets pågående genomförbarhetsstudie i syfte att bekräfta projektets ekonomiska hållbarhet.

För mer information om verksamheten, vänligen se VD Paul Marsden presentation av Bolaget på Aktiespararnas småbolagsdag: Nordic Iron Ore - Presentation Småbolagsdagen 11 juni 2018 . 

Kort om Företrädesemissionen

  •  För varje aktie erhåller aktieägare i Nordic Iron Ore en uniträtt. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit, vardera bestående av två (2) nya aktier samt en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie 2018/2019.
  •  Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med den 13 juni 2018 till och med den 27 juni 2018.
  •  Allmänheten i Sverige samt professionella investerare i Sverige och internationellt kan ansöka om att teckna units utan företrädesrätt.
  •  Teckningskursen är 1,00 kronor per unit, vilket motsvarar 0,50 kronor per aktie (teckningsoptionen emitteras vederlagsfritt).
  •  En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) aktie för 1,00 kronor under perioden från och med den 1 mars 2019 till och med 31 maj 2019.
  •  Bolaget tillförs cirka 36,5 miljoner kronor före emissionskostnader vid full teckning av Företrädesemissionen samt ytterligare cirka 36,5 miljoner kronor om samtliga teckningsoptioner utnyttjas för teckning av nya aktier.
  •  Bolaget största ägare har lämnat teckningsförbindelser omfattande cirka 45 procent av Företrädesemissionen samt ingått lock-up åtaganden under 12 månader.
  •  Anmälningssedel samt Prospekt finns att ladda ned på www.nordicironore.se, www.stockholmcorp.se samt www.hagberganeborn.se.

Bakgrund och motiv  

Bolaget påbörjade under våren 2012 arbetet med en slutgiltig lönsamhetsstudie, även kallad genomförbarhetsstudie. Genomförbarhetsstudien är en fördjupning och detaljplanering med utgångspunkt i tidigare genomförd PEA (Preliminary Economic Assessment) och resultat av studien kommer att ligga till grund för ett investerings- och produktionsbeslut. Vid ett positivt utfall av den färdiga studien kommer beslut fattas att starta anläggningsarbeten för att återuppta gruvproduktionen i Blötberget. 

Redan genomförda delar av studien visar att Nordic Iron Ore kommer att kunna producera en slutprodukt av mycket hög kvalitet som därför åsätts ett väsentligt högre värde på marknaden än järnmalmsprodukter av ordinär kvalitet. Gruvan ligger i direkt anslutning till järnväg, som för närvarande genomgår en upprustning. Detta är av en avgörande betydelse då ett järnmalmsprojekt är beroende av järnväg för att kunna frakta produkterna på ett ekonomiskt hållbart sätt. Även hamnanläggningarna för utleverans till kund finns klara och en avsiktsförklaring finns klar mellan Bolaget och hamnen i Oxelösund. En avsiktsförklaring finns även med det statliga österrikiska bolaget Rail Cargo för frakten mellan gruvan och hamnen.  

Användning av emissionslikvid 

Likviden från Företrädesemissionen, uppgående till cirka 36,5 miljoner kronor före emissionskostnader, avses primärt att användas för färdigställande av genomförbarhetsstudien för Blötberget och därmed bekräfta projektets ekonomiska hållbarhet. Resterande del av likviden är huvudsakligen reserverade för Bolagets löpande kostnader.

Rådgivare  

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Nordic Iron Ore har anlitat Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser på Nasdaq First North. För mer information, vänligen besök www.wildeco.se. 

Kort om Nordic Iron Ore 

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalms-produktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. För mer information, se www.nordicironore.se. 

Om Stockholm Corporate Finance AB 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se 

För mer information, kontakta: 

Paul Marsden, VD, Nordic Iron Ore 

Tel: +44 7776-180 988, e-post: paul.marsden@nordicironore.se 

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, Nordic Iron Ore 

Tel: +46 (0)70-564 0350, e-post: tomas.olofsson@nordicironore.se 

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance 

Tel: +46 (0)8-440 56 40, e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se 

VIKTIG INFORMATION 
EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN NEDAN:

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som hålls tillgängligt på www.nordicironore.se. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.  

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt. 

Teckningsperioden inledd