Fri, 06 Jul 2018 17:43:14 +0200

Nordic Iron Ores företrädesemission om cirka 36,5 MSEK fulltecknad inför planerad listning på Nasdaq First North

Nordic Iron Ore AB:s (publ) (”NIO” eller ”Bolaget”) företrädesemission (”Företrädesemissionen”) av units, inför planerad listning på Nasdaq First North, har rönt ett stort intresse och fulltecknats.

Utfallet i Företrädesemissionen visar att totalt 36 545 550 units, motsvarande cirka 36,5 MSEK tecknats. 29 662 726 units (cirka 81,2 procent av företrädesemissionen) tecknades med stöd av företrädesrätt och 6 882 824 units (cirka 18,8 procent av företrädesemissionen) tecknades utan stöd av företrädesrätt. Bolaget tillförs eget kapital om cirka 36,5 MSEK före emissionskostnader, som beräknas uppgå till cirka 3,4 MSEK.

Avräkningsnotor till dem som erhållit tilldelning av units tecknade utan företrädesrätt kommer att sändas ut med beräknad likviddag den 11 juli 2018.

Första handelsdag på Nasdaq First North Stockholm planeras, förutsatt godkännande från Nasdaq, bli den 29 augusti 2018 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”NIO”.

Bolaget har efter genomförd Företrädesemission cirka 10 000 aktieägare.

”Det är glädjande att vår verksamhet och nyemission mött så stort intresse från våra befintliga ägare. Vi välkomnar även samtliga nya ägare i NIO. Vi ser nu med tillförsikt fram emot fortsättningen. Tack vare emissionen får vi kapacitet att slutföra den viktiga genomförbarhetsstudien. Vi är bara i början på vår resa och arbetet löper enligt uppgjord tidplan där målet för byggstart är 2019 och en första leverans av järnmalm två år senare”, säger Tomas Olofsson, styrelseordförande i NIO.

För mer information om verksamheten, vänligen se VD Paul Marsdens presentation av Bolaget på Aktiespararnas småbolagsdag: Nordic Iron Ore - Presentation Småbolagsdagen 11 juni 2018 .

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar Bolagets aktiekapital med 12 675 708,822018 SEK till 34 528 213,505050 SEK. Antalet aktier och röster i Bolaget ökar med 73 091 100 till 199 097 750. Därutöver nyemitteras 36 545 550 teckningsoptioner vilka berättigar till teckning av 36 545 550 aktier under perioden från och med den 1 mars till och med 31 maj varigenom aktiekapitalet kan komma att öka med ytterligare 6 337 854,411009 SEK till 40 866 067,916059 SEK vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna.

Betalning genom kvittning

Några av Bolagets största ägare, Bengtssons Tidnings AB, Ludvika Holding AB och Copperstone Resources AB, innehar kortfristiga fordringar på Bolaget och har begärt att få betala för units tecknade utan stöd av uniträtter genom kvittning av de kortfristiga fordringarna, vilket Bolagets styrelse har beviljat. Kvittningarna omfattar ett belopp om sammanlagt 3 MSEK, vilket innebär att Bolagets kortfristiga skuld till nämnda aktieägare efter kvittningarna uppgår till sammanlagt 4 MSEK. I samband härmed har Bolagets styrelse vidare beviljat att Copperstone Resources betalar för ytterligare units tecknade utan stöd av uniträtter genom kvittning av ett belopp om 1 MSEK av Bolagets utestående konvertibellån. Efter kvittningen uppgår det utestående konvertibellånet till nominellt 7 188 502 SEK.

Användning av emissionslikvid 

Likviden från Företrädesemissionen avses primärt att användas för färdigställande av genomförbarhetsstudien för Blötberget och därmed bekräfta projektets ekonomiska hållbarhet. Resterande del av likviden är huvudsakligen reserverade för Bolagets löpande kostnader.

Rådgivare  

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Bolaget har anlitat Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser på Nasdaq First North. För mer information, vänligen besök www.wildeco.se. 

Kort om NIO 

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalms-produktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. För mer information, se www.nordicironore.se. 

Om Stockholm Corporate Finance AB 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se 

För mer information, kontakta: 

Paul Marsden, VD, Nordic Iron Ore 

Tel: +44 7776-180 988, e-post: paul.marsden@nordicironore.se 

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, Nordic Iron Ore 

Tel: +46 (0)70-564 0350, e-post: tomas.olofsson@nordicironore.se 

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance 

Tel: +46 (0)8-440 56 40, e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se 

VIKTIG INFORMATION  

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN NEDAN.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som hålls tillgängligt på www.nordicironore.se. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.  

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt. 

Utfall av emission