Tue, 19 Jun 2018 11:35:11 +0200

Första handelsdag för Nordic Iron Ores aktie på Nasdaq First North beräknas bli den 29 augusti 2018

Nordic Iron Ore AB (publ) (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) meddelar härmed att första handelsdag för Bolagets aktie beräknas bli den 29 augusti 2018, förutsatt att listningskraven uppfylls senast samma dag.

Inför notering av aktien genomför Nordic Iron Ore en företrädesemission om cirka 36,5 MSEK (”Företrädesemissionen”). Teckningsperioden löper från och med den 13 juni 2018 till och med den 27 juni 2018. 

För mer information om Nordic Iron Ore och den pågående Företrädesemissionen, vänligen se Bolagets hemsida www.nordicironore.se eller VD Paul Marsden presentation av Bolaget på Aktiespararnas småbolagsdag: Nordic Iron Ore - Presentation Småbolagsdagen 11 juni 2018 . 

Rådgivare  

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå legal rådgivare till Bolaget i samband med Företrädesemissionen. Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut i samband med Företrädesemissionen.

Nordic Iron Ore har anlitat Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser på Nasdaq First North. För mer information, vänligen besök www.wildeco.se. 

Kort om Nordic Iron Ore 

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalms-produktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. För mer information, se www.nordicironore.se. 

Om Stockholm Corporate Finance AB 

Stockholm Corporate Finance är en oberoende privatägd finansiell rådgivare som erbjuder tjänster inom kvalificerad rådgivning avseende kapitalanskaffning, ägarförändringar, förvärv, samgående och avyttringar (M&A) till börsnoterade och privata företag och dess ägare. Stockholm Corporate Finance är exklusiv svensk partner i det globala nätverket M&A Worldwide som består av 51 M&A-rådgivare och investmentbanker i 45 länder. Stockholm Corporate Finance är ett värdepappersföretag som står under Finansinspektionens tillsyn och är medlem i branschorganisationen SwedSec Licensiering AB. www.stockholmcorp.se 

För ytterligare information, kontakta: 

Paul Marsden, VD, Nordic Iron Ore 

Tel: +44 7776-180 988, e-post: paul.marsden@nordicironore.se 

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, Nordic Iron Ore 

Tel: +46 (0)70-564 0350, e-post: tomas.olofsson@nordicironore.se 

Otto Rydbeck, VD, Stockholm Corporate Finance 

Tel: +46 (0)8-440 56 40, e-post: otto.rydbeck@stockholmcorp.se 

VIKTIG INFORMATION  

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. SE ÄVEN NEDAN.

Detta dokument har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet. Dokumentet är ett pressmeddelande och inte ett prospekt och investerare ska inte teckna eller köpa värdepapper som avses i detta dokument förutom på grundval av den information som finns i det prospekt som har godkänts av Finansinspektionen och som hålls tillgängligt på www.nordicironore.se. Distributionen av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer som får tillgång till detta, eller del av detta, bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande ska inte utgöra ett erbjudande om att sälja aktier eller en uppmaning om att köpa aktier, inte heller ska det ske någon försäljning av de värdepapper vilka refereras till häri, i någon jurisdiktion där ett sådant erbjudande, uppmaning om att köpa eller försäljning skulle kräva framtagande av ytterligare prospekt eller annan erbjudandehandling, eller inte skulle vara lagenlig utan registrering eller tillämpligt undantag från registrering enligt värdepapperslagarna i sådan jurisdiktion.  

Detta pressmeddelande varken utgör, eller utgör en del av, ett erbjudande eller en uppmaning om ett erbjudande att köpa eller teckna värdepapper i USA. Värdepapperna omnämnda häri har inte och kommer inte registreras i enlighet med den amerikanska Securities Act från 1933 (”Securities Act”), och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering i enlighet med Securities Act eller ett därtill relaterat undantag. Värdepapper omnämnda häri erbjuds inte till allmänheten i USA. Kopior av detta pressmeddelande görs inte och får inte distribueras eller skickas, i sin helhet eller delvis, direkt eller indirekt, till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Sydafrika eller till någon annan jurisdiktion där distributionen respektive utskicket av detta pressmeddelande skulle vara olagligt. 

Första handelsdag