Tue, 26 Apr 2016 16:56:18 +0200

Kallelse till årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ)

Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB (publ), org. nr 556756-0940, kallas härmed till årsstämma tisdagen den 24 maj 2016 kl. 16.00 på Restaurang Piren, Kajvägen 13 i Ludvika. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 15.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per onsdagen den 18 maj 2016, samt

dels anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast onsdagen den 18 maj 2016. Anmälan görs skriftligen till Nordic Iron Ore AB, under adress Vendevägen 85 A, 182 91 Danderyd alternativt per e-post till info@nordicironore.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast onsdagen den 18 maj 2016. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.

Förslag till dagordning

 1.           Val av ordförande vid stämman
 2.           Upprättande och godkännande av röstlängd
 3.           Godkännande av dagordning
 4.           Val av en eller två justeringsmän
 5.           Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6.           Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7.           Anförande av verkställande direktör
 8.           Beslut

                     (a)        om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning

                     (b)        om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

                     (c)        om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9.              Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

10.           Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
11.           Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor
12.           Beslut om ändring av bolagsordningen
13.           Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler
14.           Beslut om regler för utseende av valberedning
15.           Stämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b – beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 12 beslut om ändring av bolagsordningen

Styrelsen föreslår följande ändringar av bolagsordningen.

Nuvarande lydelse

§ 4 Aktiekapital "Aktiekapitalet utgör lägst 1 900 000 kronor och högst 7 600 000 kronor."

§ 5 Aktieantal "Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 11 000 000 och högst 44 000 000 aktier."

Föreslagen ändrad lydelse

§ 4 Aktiekapital "Aktiekapitalet utgör lägst 5 700 000 kronor och högst 22 800 000 kronor."

§ 5 Aktieantal "Antalet aktier i bolaget ska vara lägst 33 000 000 och högst 132 000 000 aktier."

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 13beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal aktier och/eller konvertibler som ryms inom bolagsordningens gränser. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen sättas marknadsmässigt.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1 – beslut om val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Sigrun Hjelmquist väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordföranden och med 75 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, samt att revisor ersätts enligt godkänd räkning.

Punkt 10 och 11 fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter samt val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter samt tre suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Sigrun Hjelmquist, Jonas Bengtsson, Johnas Jansson och Ryan Huff som ordinarie ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av Anders Bengtsson och Tomas Olofsson som suppleanter. Anders Bengtsson föreslås som suppleant för styrelseledamoten Jonas Bengtsson och Tomas Olofsson föreslås som suppleant för styrelseledamoten Johnas Jansson.

Vidare föreslås nyval av Jonas Båtelson som suppleant. Jonas Båtelson föreslås som suppleant för styrelseledamoten Ryan Huff.

Valberedningen föreslår att Sigrun Hjelmquist väljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Punkt 14 – beslut om regler för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman 2016 fattar följande beslut för regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2017:

Valberedning inför årsstämman 2017 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar minst tre av de största aktieägarna vid utgången av 2016. Dessa ombeds att utse var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedning. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande. Valberedningen ska inför årsstämman 2017 lämna förslag avseende:

  • Val av ordförande på stämman
  • Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
  • Val av styrelseordförande
  • Arvode till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
  • Val av revisor
  • Arvode till revisor
  • Regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma

Skulle ägare, som utsett representant i valberedning, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterbolags ekonomiska situation. Upplysningsplikten avser också bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Handlingar inför stämman

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2015 samt fullständiga förslag till beslut kommer tillsammans med fullmaktsformulär att finnas tillgängligt för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats www.nordicironore.se senast tre veckor före stämman samt på årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i april 2016

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen

Release