Thu, 23 Apr 2015 07:30:00 +0200

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I NordIc Iron Ore AB (PUBL)

Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB (publ), org. nr 556756-0940, kallas härmed till årsstämma fredagen den 22 maj 2015 kl. 15.00 på Restaurang Piren, Kajvägen 13 i Ludvika. Inregistrering till stämman påbörjas kl. 14.30.

Rätt att delta och anmälan

Aktieägare som önskar delta i stämman ska:

dels        vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget per lördagen den 16 maj 2015. Eftersom avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken senast fredagen den 15 maj 2015, samt

dels        anmäla sin avsikt att delta vid stämman till bolaget senast fredagen den 15 maj 2015. Anmälan görs skriftligen till Nordic Iron Ore AB, under adress Vendevägen 85 A, 182 91 Danderyd alternativt per e-post till info@nordicironore.se. Vid anmälan vänligen uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid samt, i förekommande fall, namn på eventuellt biträde, ombud eller ställföreträdare.

Aktieägare som låtit förvaltarregistera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast lördagen den 16 maj 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin önskan härom till förvaltaren. Eftersom avstämningsdagen är en lördag måste omregistrering vara klar senast fredagen den 15 maj 2015.

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmakten bör i god tid före stämman insändas till bolaget under ovanstående adress. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen bifogas, eller om sådan handling inte finns, motsvarande behörighetshandling.

Förslag till dagordning

 1. 1.                   Val av ordförande vid stämman
 2. 2.                   Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. 3.                   Godkännande av dagordning
 4. 4.                   Val av en eller två justeringsmän
 5. 5.                   Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 6. 6.                   Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning
                        och koncernrevisionsberättelse
 7. 7.                   Anförande av verkställande direktör
 8. 8.                   Beslut

(a)          om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncern-resultaträkning och koncernbalansräkning

(b)          om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

(c)          om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

 1. 9.                  Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 2. 10.                Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 3. 11.                Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor
 4. 12.                Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler
 5. 13.                Beslut om regler för utseende av valberedning
 6. 14.                Stämman avslutas

Styrelsens förslag till beslut

Punkt 8 b - beslut om dispositioner beträffande vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att vinstmedel balanseras i ny räkning.

Punkt 12beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler

Styrelsen föreslår att årsstämman bemyndigar styrelsen att intill nästkommande årsstämma vid ett eller flera tillfällen fatta beslut om nyemission av aktier och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, med eller utan bestämmelse om apport och med eller utan kvittningsrätt. Emissioner enligt bemyndigandet får omfatta totalt högst ett sådant antal aktier och/eller konvertibler som ryms inom bolagsordningens gränser. Skäl till avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt enligt ovan ska vara att säkerställa bolagets framtida finansiering eller attrahera nya ägare till bolaget. Vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska emissionskursen sättas marknadsmässigt.

Giltigt beslut fordrar att detta förslag biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Valberedningens förslag till beslut

Punkt 1 – beslut om val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att styrelsens ordförande, Göran Ekdahl väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelseordförande och med 75 000 kronor per styrelseledamot som inte är anställd i bolaget, samt att revisor ersätts enligt godkänd räkning.

Punkt 10 och 11 - Val av styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och revisor

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fem (5) ordinarie ledamöter samt tre (3) suppleanter.

Valberedningen föreslår omval av Christer Lindqvist,  Jonas Bengtsson, Göran Ekdahl, Johnas Jansson och Sigrun Hjelmqvist som ordinarie ledamöter.

Vidare föreslås omval av Anders Bengtsson, Thomas Olofsson och Per Storm som suppleanter. Anders Bengtsson föreslås som suppleant för styrelseledamoten Jonas Bengtsson, Thomas Olofsson föreslås som suppleant för styrelseledamoten Johnas Jansson och Per Storm föreslås som suppleant för styrelseledamoten Christer Lindqvist.

Valberedningen föreslår att Göran Ekdahl omväljs till styrelsens ordförande.

Valberedningen föreslår omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som huvudansvarig revisor.

Punkt 13 – Regler för utseende av valberedning

Valberedningen föreslår att årsstämman 2015 fattar följande beslut för regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2016:

Valberedning inför årsstämman 2016 utses genom att styrelsens ordförande kontaktar minst tre av de största aktieägarna vid utgången av 2015. Dessa ombeds att utse var sin representant som, tillsammans med styrelsens ordförande, bildar valberedning. Valberedningen, vars mandat gäller till dess att ny valberedning utsetts, utser inom sig ordförande. Valberedningen ska inför årsstämman 2016 lämna förslag avseende:

 • Val av ordförande på stämman
 • Antal styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 • Val av styrelseordförande
 • Arvode till styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och styrelseordförande
 • I förekommande fall val av revisor
 • Arvode till revisor
 • Regler för utseende av valberedning inför nästkommande års årsstämma

Skulle ägare, som utsett representant i valberedning, väsentligt minska sitt ägande i bolaget ska, om valberedningen så beslutar, nästa ägare i storlek erbjudas att utse en representant i valberedningen.

Upplysningar på årsstämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det, under förutsättning att styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, om förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets ekonomiska situation och om bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Handlingar inför stämman

Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2014 samt fullständiga förslag till beslut kommer tillsammans med fullmaktsformulär att finnas tillgängligt för aktieägarna hos bolaget på ovanstående adress och på bolagets webbplats www.nordicironore.se senast tre veckor före stämman samt på årsstämman och kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos bolaget och uppger sin adress.

Stockholm i april 2015

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release