Mon, 26 May 2014 10:27:57 +0200

Kommuniké från årsstämma 2014 I NordIc Iron ORE

Årsstämman i Nordic Iron Ore AB (publ) röstade för att stödja samtliga förslag presenterade av styrelsen och valberedningen vid stämman.

Årsstämman omvalde styrelseledamöterna Christer Lindqvist, Lars-Göran Ohlsson, Jonas Bengtsson, Göran Ekdahl, Johnas Jansson och Sigrun Hjelmqvist. Göran Ekdahl omvaldes som styrelsens ordförande. De tidigare styrelseledamöterna Anders Bengtsson, Tomas Olofsson och Per Stom valdes till nya styrelsesuppleanter för bolaget.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2013 och antog styrelsens förslag om att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2013.

Årsstämman beslutade även att:

-         styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till ledamöter som inte är anställda i bolaget samt att revisor ersätts enligt godkänd räkning;

-         omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB med Annika Wedin som huvudansvarig revisor;

-         bemyndiga styrelsen att under tiden fram till nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning och/eller genom apport och/eller kvittning; samt

-         att anta regler för utseende av valberedning inför årsstämman 2015.

__________________

Nordic Iron Ore AB (publ)

Styrelsen

Kommuniké 2014