VD har ordet

Efter genomförbarhetsstudien, som visade på goda förutsättningar för gruvbrytning i Blötberget, så fokuserar vi nu arbetet med de praktiska förberedelserna. Men framförallt så ska vi säkra finansieringen.

Finansieringen av den fortsatta verksamheten kommer att ske genom en kombination av eget kapital och lån. Vi kommer bland annat att undersöka möjligheterna till lånefinansiering i diskussioner med leverantörer.

I dag räknar vi med att det kommer att cirka sex månader att få finansieringen helt klar. Därefter kommer själva förberedelsearbetet ta 2 år i anspråk, vilket betyder att gruvdriften kan komma igång i mitten av 2022.

Genomförbarhetsstudien, som gjordes av Golder Associates, visade bland annat på en rörelsemarginal på 44 procent samt en återbetalningstid för gjorda investeringar på 5,6 år vid full drift av gruvan i Blötberget.

Det är värt att påpeka att beräkningarna från Golder är försiktigt gjorda. Bland annat har de räknat på Blötberget när de uppskattat den ekonomiska livslängden till tolv år. Detta motsvarar de i dag verifierade reserverna men fortsatt prospektering väntas utöka reserverna i Blötberget och i vår strategi ligger även att expandera driften till Håksberg och Väsmanfältet, Eftersom många av de investeringar vi gör för Blötberget också kommer att kunna användas i dessa två gruvor så blir starten av dem mindre investeringstung. Ytterligare en faktor, som inte finns med i Golders beräkningar, är att vi planerar att lägga ut delar av driften på entreprenad, vilket kan innebära att bolagets initiala investeringar blir lägre.

Sammanfattningsvis är alltså vår bedömning att genomförbarhetsstudien visar på goda förutsättningar till lönsam brytning vid i första hand Blötberget.

Marknaden

Den allmänna uppfattningen är att en tudelning av marknaden utvecklas – en för standardprodukter med 62 procent järnhalt och ett nytt index för 65 procent som avspeglar malm av högre kvalitet. Att de två indexen går isär styrker det faktum att det finns en stark efterfrågan för högkvalitativ malm med en järnhalt överstigande 65 procent. Denna utveckling drivs, som tidigare påpekats, i stor utsträckning av Kina och dess miljöarbete.

Det förefaller inte finnas mycket nytt utbud av högkvalitativ malm på väg ut på marknaden (framförallt inte magnetit) för att mätta efterfrågan, särskilt som det endast finns ett fåtal projekt som kan återgå i produktion utan omfattande kapitalanskaffningar. De som har möjlighet att starta eller återgå till produktion är också småskaliga och kan inte möta efterfrågan fullt ut.