Organisation

Nordic Iron Ore har en organisation och ledningsgrupp beståendes av tre personer för hantering av den inledande fasen av prospektering och projektutveckling. Organisationen stödjs av ett antal externa konsultföretag med god erfarenhet från liknande projekt i Sverige. Resultaten från externa konsulters arbete rapporteras löpande till styrelsen i Nordic Iron Ore.

Nordic Iron Ore ämnar bygga ut organisationen successivt i takt med att behovet av egen personal ökar ju längre fram i projektutvecklingsprocessen bolaget kommer. I PEA beräkningarna räknar bolaget med att en del av organisationen, såsom central administration och anrikningsprocessen i första hand kommer att hanteras i egen regi medan andra delar såsom gruvdrift och logistik främst beräknas läggas ut på entreprenad. Totalt väntas organisationen direkt eller indirekt engagera 200 till 250 personer.