Framtidsutsikter

Framtiden för järnmalm
Internationella valutafonden (IMF) förutspår även
framöver ett fortsatt prisfall på metaller, däribland
järnmalm, men poängterar att en botten snart kan vara
nådd. På efterfrågesidan fortsätter Kinas ekonomi
att ha stor betydelse för den globala efterfrågan på
järnmalm. Dock kan en fortsatt inbromsning i Kina på
kort sikt leda till ytterligare prisfall.

På utbudssidan har de låga priserna inneburit att
gruvor med höga operativa kostnader varit tvungna att
stänga. På kort sikt bedöms utbudsminskningen dock
inte bli så omfattande att det får en direkt påverkan
på järnmalmspriset. Det beror främst på att låga
energikostnader håller nere processkostnaderna vid
malmproduktionen. Ett förbättrat investeringsklimat i
Afrika, Asien och Sydamerika bedöms därtill bidra till
Järnmalm har en årlig försäljning om
cirka 225 miljarder USD.