Affärsmodell

Affärsidé
Nordic Iron Ores affärsidé är att i egen regi eller tillsammans med andra äga järnmalmsförekomster i Bergslagen samt utveckla dessa till producerande gruvor som med god långsiktig lönsamhet kan leverera högkvalitativa produkter till stålverk i Europa och övriga delar av världen.

Mål

Bolagets operativa mål är att:

  • Återuppta gruvdriften i Ludvika Gruvor, med en stegvis utbyggnad till en förväntad årsproduktion om cirka 4-5 miljoner ton färdiga produkter vid full drift
  • Väsentligt utöka mineraltillgångarna, främst genom fortsatt prospektering inom Väsmanfältet
  • Erhålla alla nödvändiga tillstånd för brytning inom Väsmanfältet
  • Teckna långsiktiga kundavtal för hela produktionsvolymen

Bolagets finansiella mål är att:

  • Inom två år efter produktionsstart uppnå ett uthålligt positivt resultat efter finansiella kostnader
  • Uppnå en lönsamhetsnivå som ligger minst i linje med branschgenomsnittet.

Strategi
Affärsidén skall förverkligas genom att:
Prospektera och utveckla kvalitativa järnmalmsförekomster.
Skapa en effektiv totallösning för gruvdrift, anrikning och transportlösningar.
Vara en attraktiv affärspartner för det utvalda kundsegmentet.
Producera och marknadsföra en nischprodukt med mycket högt järninnehåll.

Prospektering
Bolaget avser bedriva omfattande prospektering med syfte att utöka och säkerställa mineraltillgångar och mineralreserver. Framförallt kommer prospekteringen att ske i området kring Ludvika gruvor, där bolaget i ett första steg avser att återuppta gruvdriften av Blötberget. Målsättningen med prospekteringen är dels att i anslutning till de förekomster där brytning planeras öka mineraltillgångarna samt uppgradera dessa inför en kommande beräkning av mineralreserverna, dels att undersöka Väsmanfältet i sådan omfattning att en beräkning av mineraltillgångarna kan göras för hela området.

Gruvdrift
Nordic Iron Ore avser i ett första skede att återuppta gruvdriften i Blötberget. Brytningen planeras ske under jord där existerande infrastruktur från tidigare gruvdrift kan nyttjas. I Blötberget och Håksberg planeras en brytningstakt (ROM) om 3,0 miljoner ton per år vid full drift. Därutöver, om resultaten av prospekteringen är positiva, blir aktuellt med framtida brytning i främst Väsmanfältet och i Håksberg.

Anrikning
I anslutning till gruvområdet i Blötberget avser bolaget att anlägga ett verk för anrikningen av malm från Blötberget och Håksberg, med möjlighet till expansion i Väsmanfältet. I anrikningsprocessen avses ett högkvalitativt järnmalmskoncentrat att framställas med en beräknad järnhalt på cirka 70 procent för magnetit och drygt 66% för hematit. Vid en brytning i både Blötberget, Väsmanfältet och Håksberg väntas anrikningsverket, vid full drift, leverera 4-5 miljoner ton järnmalmskoncentrat per år.

Transport
Nordic Iron Ores gruvområde har, genom sin placering i Bergslagen, tillgång till existerande järnvägslinjer som sammanlänkar gruvområdet med flera möjliga utskeppningshamnar. Primärt kommer bolaget att skeppa järnmalmskoncentrat från djuphamnen i Oxelösund.

Kunder
Nordic Iron Ores slutprodukt, finslig/koncentrat, avses säljas och transporteras med tåg och båt till potentiella kunder i Europa, Mellanöstern och Asien. Då det från järnmalmskoncentratet måste sintras eller pelletiseras innan den används i masugnen avses produktionen levereras till kunder med tillgång till sinter- eller pelletsverk.