Håksberg

Nordic Iron Ore ansökte om bearbetningskoncession för Håksbergsfältet i mars 2011 och denna beviljades av Bergsstaten den 15 december 2011 och vann laga kraft följande år. Bearbetningskoncessionen, som löper under 25 år med möjlighet till förlängning, innebär rätt till utvinning och tillgodogörande av järn, molybden, koppar och volfram.

Geologi
Håksbergsfältet utgörs av ett mineraliserat stråk som sträcker sig från Iviken vid Väsman i söder till Källbotten i norr. Mellan Iviken och Källbotten finns en ortsförbindelse på 300 metersnivån. Berggrunden består av alkalirika metavulkaniter som tillhör den så kallade mellansvenska leptitformationen. Metavulkaniterna har, som en följd av tektoniseringen, till stor del omvandlats till glimmerrika och skiffriga bergarter. Berggrunden genomsätts av pegmatiter och diabaser.

Järnmineraliseringarna i Håksbergsfältet är kvarts- och skarnbandade samt fosforfattiga. Längderna varierar från 50 meter upp till 800 meter medan bredderna uppgår till mellan 5 och 35 meter. Den genomsnittliga järnhalten i fältets mineraliseringar är 36 procent. Mineraliseringarna i Håksbergsfältet uppträder i fyra långsträckta parallella zoner. De enskilda malmkropparna har brant sidostupning mot öster, vanligen över 60 grader. Järnoxidmineralen utgöres till 80 procent magnetit och 20 procent hematit.

Mineraltillgångar
De indikerade mineraltillgångarna i Håksbergsfältet ner till 350 meters avvägning har beräknats till 25,4 miljoner ton med en genomsnittlig järnhalt på 36,4 procent. Tidigare genomförda borrningskampanjer indikerar att potentialen för att kunna identifiera ytterligare tonnage mot djupet är betydande. Under 350 meters avvägning beräknas mineraltillgångarna uppgå till 11,6 miljoner ton med 36,0 procent järn vilka klassificerats som antagna ner till 800 meter. Mindre mineraliseringar av koppar och molybden förekommer lokalt i fältet.