Mon, 22 May 2017 15:00:00 +0200

Delårsrapport januari – mars 2017

Väsentliga händelser under första kvartalet 2017

  • En nyemission med företrädesrätt för befintliga aktieägare inbringade 18,3 mkr före emissionskostnader.
  • Studier avseende geofysik och geohydrologi genomförs som förberedelse för gruvplaneringen i genomförbarhetsstudien.
  • Arbete med beräkning av mineralresurser för det utökade koncessionsområdet

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2017

  • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,3 mkr (-2,4)
  • Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 0,9 mkr (2,1)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,04 SEK (-0,07)
  • Likvida medel per 31 mars 2017 uppgick till 14,4 mkr (9 mkr)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Konsulter kontrakteras och arbetet påbörjas med gruvprojektering och produktionsplanering
  • En avsiktsförklaring avseende logistik mellan gruvan och hamnen tecknas med Rail Cargo, ett dotterbolag till Österrikiska statsbanorna (ÖBB)

Investerare börjar hitta tillbaka till järnmalmsmarknaden

Priset på järnmalm höll sig under det första kvartalet i genomsnitt kring USD 86 per ton för malm med 62% järnhalt. Detta var dubbelt upp mot vad ”analytiker” förutspådde ett år tidigare. Detta visar åter på den begränsade förståelse som finns av drivkrafterna för den globala järnmalmsmarknaden och förhållandet till den allmänna ekonomiska utvecklingen, teknisk utveckling, stålindustrin och politisk påverkan.

Dessa högre priser har, som kunde förutses, medfört att ett antal järnmalmsgruvor i Indien, Kina och Iran kunnat återuppta verksamheten. Detta kommer sannolikt att medföra ett utbudsöverskott på marknaden med en priskorrektion nedåt som följd. De största producenterna som kontrollerar marknaden kommer troligen att öka utbudet i syfte att få några av de återstartade gruvorna att stänga igen. Priserna kan komma att vara volatila ett tag medan en prisnivå som leder till jämvikt mellan utbud och efterfrågan etableras. Det finns också en oro kring hur det stora australiska projektet Roy Hill kommer att fasa in sin produktion på marknaden.

Från NIO:s sida bedömer att de genomsnittliga priserna kommer att vara mer än tillräckliga för att Blötberget, som är vårt första delprojekt, skall bli en attraktiv investering och de tillkommande volymerna från de efterföljande delprojekten kommer att höja värdet av bolaget.

Detta antagande stöds av att bolaget nyligen haft flera diskussioner med potentiella strategiska investerare kring möjligheterna att komma in och stötta utvecklingen av projektet. Detta beror främst på att NIO har överlevt nedgångsperioden för järnpriset och nu har möjlighet att slutföra genomförbarhetsstudien för Blötberget innevarande år. Bolaget har varit lyckligt lottat med ägare som fortsatt stötta projektet och skapat möjligheten att behålla en kärntrupp av projektledning och geologer och därmed fortsätta utvecklingen av projektet under de svåra åren.

De främsta aktiviteterna under det första kvartalet har varit förberedelser för slutförandet av gruvplaneringen. För att kunna slutföra denna har mineralresursberäkningen uppdaterats för att inte bara öka de totala mineral­resurserna, utan även för att identifiera och öka valmöjligheterna vid gruvutvecklingen. Detta kan innefatta utvärdering av möjligheterna att initiera någon form av tillfällig förproduktion under tiden gruvan och anläggningarna iordningsställs. Vad som också är viktigt inför gruvplaneringen är de hydrogeologiska - och geotekniska parametrarna som behövs som indata för att fastställa den slutliga utformningen av gruvlayouten och brytplaner.

Diskussioner har även förts kring logistiklösningar med resultatet att bolaget nyligen undertecknade en avsiktsförklaring med det statsägda österrikiska godstågsoperatören Rail Cargo. Avsiktsförklaringen inkluderar alla tjänster och utrustning (inklusive rullande materiel och dess underhåll) för att frakta framtida produktion från gruvan till hamnen i Oxelösund, med vilken bolaget redan har tecknat en avsiktsförklaring.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: 0240 88 300

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q1 2017