Fri, 23 Nov 2012 13:00:00 +0100

Delårsrapport januari – september 2012

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2012

 • Ansökan om miljötillstånd inlämnad till Mark- och Miljödomstolen
 • Borrkampanjer inom Väsmanfältet och Blötberget påbörjade

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2012

 • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,7 MSEK (-1,7)
 • Investeringarna under perioden juli - september uppgick till 11,1 MSEK (4,6)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,60 SEK (-0,22)

Delårsperioden, 1 januari – 30 september 2012

 • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -16,8 MSEK (-3,6)
 • Investeringarna under perioden januari - september uppgick till 14,3 MSEK (12,6)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,16 SEK (-0,48)
 • Likvida medel per 30 september 2012 uppgick till 26,4 MSEK (8,4)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Det konvertibla lånet konverterades till 3 708 738 nya aktier och ökade antalet aktieägare till totalt 76.

VDs kommentar
Bolaget har under perioden accelererat takten på borrningarna inom de planerade borrprogrammen i Blötberget och Väsmanfältet som inleddes i juli respektive i augusti. Resultaten av borrkampanjerna kommer vara en viktig del i den ”feasibilitystudie” som just nu pågår. I början av juli inlämnades också den för bolaget så viktiga ansökan om miljötillstånd till Mark- och Miljödomstolen i Nacka avseende återstarten av gruvorna i Blötberget och Håksberg.

Det råder en fortsatt konjunkturell osäkerhet i vår omvärld. De under sommaren vikande spotpriserna på järnmalm orsakades av säsongsmässiga lagerneddragningar i kinesiska stålverk och förstärktes av lägre kapacitetsutnyttjande i bland europeiska stålverk. Priset har dock återvänt till höga nivåer och ligger för närvarande på cirka USD 120 per ”dry metric ton” vilket får anses vara en uthållig nivå, då den motsvarar kostnaden för en stor del av kinesiska marginal-producenters produktion. Fram till att produktionen från dessa ersätts av mer kostnadseffektiv järnmalmsimport kommer kostnaderna för marginalproduktionen att styra spotmarknadspriset. Vi kan också konstatera att många experter fortsatt anser att det finns långsiktigt goda förutsättningar för ett fortsatt högt järnmalmspris. Sommarens nedgång i pris har synliggjort viktiga skillnader mellan olika pågående järnmalmsprojekt. Jämfört med många av dessa finns det mycket som gynnar oss. Vi är lokaliserade i ett land med politisk stabilitet och vi har, i ett globalt perspektiv, konkurrenskraftig framtida brytningskostnad.

Därutöver har vi den uppenbara fördelen av tillgång till järnvägskapacitet i tillräcklig omfattning. Regeringens infrastrukturproposition presenterades i början av oktober och innehöll bland annat en finansiering av uppgradering av järnvägen till Oxelösund där staten satsar cirka 900 MSEK fram till och med 2021. Detta minskar risken i projektet ytterligare. Sammanfattningsvis så löper vårt projekt på bra, men genom den utdragna finansieringsprocessen under våren uppstod en viss försening som vi avser att arbeta ikapp. Planen är allt jämnt att starta produktionen under senare delen av 2015.

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release