Fri, 21 Aug 2015 08:00:00 +0200

Delårsrapport januari – juni 2015

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2015

 • Intentionsavtal tecknades med ett stort internationellt handelshus
 • En teknisk delrapport för genomförbarhetsstudien för Blötberget färdigställdes
 • En uppdaterad uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget offentliggjordes
 • Ansökan om bearbetningskoncession för södra Väsmanfältet lämnades in till Bergsstaten
 • För att minska fasta kostnader sades avtalen upp för samtliga fast anställda

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2015

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,4 mkr (-5,3)
 • Investeringarna under perioden april -juni uppgick till 3,5 mkr (2,7)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,31 SEK (-0,46)

Delårsperiod, 1 januari – 30 juni 2015

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,2 mkr (-11,1)
 • Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 8,8 mkr (5,9)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,56 SEK (-0,96)
 • Likvida medel per 30 juni 2015 uppgick till 3,9 mkr (2,4)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Länsstyrelsen godkände bolagets förslag till Kompensationsplan för förlorade naturvärden. 

Fortsätter framåt i skakig omvärld

Marknaden fortsätter att vara volatil och tiderna är generellt svåra för järnmalmsprojekt. Utvecklingen i Kina fortsätter påverka spotmarknadspriset på järnmalm, med kraftiga svängningar till följd av inte minst dramatiska händelser på den kinesiska aktiemarknaden och rapporter om neddrag­ningar i kinesisk stålproduktion, bland annat på grund av ökade miljökrav och vikande efterfrågan.

Det råder dock delade meningar om det långsiktiga pris­utvecklingen, men färska analyser från både investment­bankerna JP Morgan och Morgan Stanley bedömer att det lånsiktiga spotpriset kommer att ligga på ca 75 dollar.

Det som inte noteras i den allmänna debatten om järn­malms­priset är det för producenter viktiga samspelet mellan järnmalmpriset, kvalité, dollarutvecklingen och kostnaden för sjöfrakt. För vår del kan jag konstatera att prisfallet i dollar för järnmalm som startade för ett år sedan har i stort motverkats av en försvagning den svenska kronan, lägre energipriser och sjunkande sjöfrakt. Det långsiktiga spotpriset för 62 procent järnmalm som vi tidigare antog i våra kalkyler var 110 dollar per ton, baserat på en dollar­kurs på 7 kronor, medan vi idag bygger vår kalkyl på ett långsiktig pris på 75 dollar per ton och en dollar­­kurs på 8,6. Jämfört med de antaganden som vi tidigare gjorde om kvalitetspremie och sjöfrakt visar nu våra kalkyler med de nya förutsättningarna att det beräknade täckningsbidraget i stort blir det samma.

Enligt Metal Bulletin betalas en prispremie för högkvali­téskoncentrat i relation till det mer allmänt kända spotpriset för 62 procentig järnmalm. Skillnaden mellan detta och Metal Bulletins publicerade marknadsprisindex för 66% järnkoncentrat, vilket är det relevanta indexet för högkvali­tets­­­koncentrat,   har under flera år haft en stigande trend. Det indikerar att efterfrågan på högkvalitativ järnmalm fortsätter vara högre än tillgången, och våra kundkontakter räknar med att underskottet på kvalitetsmalm skall öka.

Vi deltog i juni i Metal Bulletins stora årliga järnmalms­kon­ferens i Wien, där vi, som det enda gruv­utvecklings­bolaget, var inbjudet att ge en presentation av vår pågående genom­förbarhetsstudie. Resultaten från studien och speciellt produktkvalitén, skapade stor uppmärksamhet.

I anslutning till konferensen signerade vi även ett viktigt intentionsavtal med ett stort internationellt handelshus. Avtalet som förhandlats fram under våren räknar vi med ska leda fram till bindande leveransavtal för merparten av den planerade produktionen från Blötberget. Detta avtal är också en bekräftelse på det stora intresse som finns i marknaden för vår högkvalitativa järnmalmsprodukt.

Under perioden har vi även fortsatt arbetet med att säkra finansieringen för sista delen av projektstudien. Då detta tagit längre tid och med hänsyn till den minskande likvidi­teten beslutade styrelsen under perioden att verkställa ett program för att kraftigt reducera de fasta utgifterna. Arbetet fortsätter och avsikten är att genomföra en företrädesemission under hösten.

Slutligen är det glädjande att kunna rapportera att vi nådde ytterligare en viktig milstolpe för Ludvika Gruvor under perioden, då vi lämnade in ansökan om bearbetnings­koncession för den södra delen av Väsmanfältet.

Christer Lindqvist

VD Nordic Iron Ore

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Delårsrapport jan-juni 2015