Thu, 10 Nov 2011 15:00:00 +0100

Delårsrapport januari – september 2011

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2011

 • Bearbetningskoncession för Blötberget beviljad av Bergsstaten
 • Ramböll rapporterade det preliminära resultatet av projektstudien, PEA (preliminary economic assessment)
 • En aktiesplit 100:1 genomfördes
 • Ulf Adelsohn tillträdde som ny styrelseordförande

Tredje kvartalet, 1 juli – 30 september 2011

 • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK (-0,1)
 • Investeringarna under tredje kvartalet uppgick till 4,6 MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,22 SEK (-0,03)

Delårsperioden, 1 januari – 30 september 2011

 • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,6 MSEK (-0,7)
 • Investeringarna under perioden januari - september uppgick till 12,6 MSEK
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,48 SEK (-0,29)
 • Likvida medel per 30 september 2011 uppgick till 8,4 MSEK (2,6)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Utvärdering av de magnetiska mätningarna över Väsmanfältet publicerad
 • Ett samarbetsavtal för järnvägstransporter har träffats med Trafikverket
 • Ett offentligt samråd enligt Miljöbalken genomfördes under oktober
 • Emission och marknadsnotering av bolagets aktie förskjuts till nästa år på grund av rådande situation på de finansiella marknaderna

VDs kommentar

”Det tredje kvartalet har varit händelserikt för Nordic Iron Ore. Vi kan glädjande konstatera att vi har passerat ett flertal viktiga milstolpar på väg mot den planerade återstarten av Ludvika Gruvor. Särskilt intressant var den preliminära kvantifieringen av järnmineraliseringarna under sjön Väsman. Även om beräkningarna är genomförda på basis av magnetiska mätningar, och således till sin natur är osäkra, översteg resultatet våra förväntningar och kan tyda på att förekomsten är mycket betydande. Andra positiva händelser under kvartalet är den beviljade bearbetnings-koncessionen för Blötbergsförekomsten liksom förstärkning av styrelsen med bland annat Ulf Adelsohn som ny styrelseordförande. Vi stärks också av den konstruktiva dialog som förts och kontinuerligt förs med Ludvikaborna och övriga berörda parter i projektet.

Vi har dock många milstolpar kvar att passera innan den första malmen kan skeppas. Avslutningen av 2011 innebär fortsatt intensivt arbete. Den pågående projektstudien avseende Blötberget och Håksberg kommer att slutföras och därefter avser vi att ansöka om miljötillstånd för den planerade framtida verksamheten i dessa båda järnförekomster. Planerna för en marknadsnotering står fast, men på grund av oron på de finansiella marknaderna har styrelsen beslutat att avvakta och inte söka notering på denna sida av årsskiftet. Förberedelsearbetet fortlöper emellertid enligt plan och bolaget kommer vara väl förberett när styrelsen bedömer att läget för en notering är rätt. Dessutom har vi tillförsäkrat oss de finansiella resurserna vi kortsiktigt behöver för att driva projektet vidare i oförminskad takt fram till den planerade emissionen
.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore AB
Tel: 0240-88301, e-post: christer.lindqvist@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. För mer information, se www.nordicironore.se.

wkr0001.pdf