Fri, 21 Oct 2022 17:00:00 +0200

Delårsrapport januari-september 2022

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2022

 • Utestående lån om 15,5 mkr har förlängts till årsskiftet

Tredje kvartalet, 1 juli - 30 september 2022

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,8 mkr (-1,9)
 • Investeringarna under perioden juli - september uppgick till 0,3 mkr (0,7)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,10 SEK (-0,06)

Delårsperiod, 1 januari – 30 september 2022

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -7,7 mkr (-6,8 mkr)
 • Investeringarna under perioden januari - september uppgick till 4,6 mkr (1,7 mkr)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,21 SEK (-0,21)
 • Likvida medel per 30 september 2022 uppgick till 1,8 mkr (2,0)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget har ansökt om ytterligare undersökningstillstånd vid Blötberget
 • Utestående lån om 15,5 mkr har förlängts till 31 mars 2023
 • Ytterligare lån om 3 mkr har tecknats fram till 31 mars 2023

VD:s kommentarer:

Fortsatta förhandlingar med Cargill och ökad takt i förberedelserna


Arbetet i bolaget har under en stor del av kvartalet präglats av de pågående förhandlingarna med Cargill, ett arbete som intensifierades efter semesterperioden. Vår ambition är att avsluta förhandlingarna så snabbt som möjligt, men samtidigt är det ett faktum att det rör sig om en mångfasetterad förhandling avseende till exempel kommande leveranser, investering och strategiskt samarbete och det tar tid. Så fort vi är klara med förhandlingarna kommer resultatet att kommuniceras till marknaden.

Utöver förhandlingarna med Cargill har förnyade och upprepade kontakter tagits med potentiella leverantörer för att dels få uppdaterade anbud och offerter, dels för att vidimera tidigare antaganden. Informationen utgör även gällande underlag som vi kan utgå från i nästa fas när vi börjar att etablera gruvdrift i Blötberget.

Blötberget kommer när återetableringen är genomförd att producera cirka 1 600 000 ton järnmalmskoncentrat per år med en genomsnittlig järnhalt nära 69 %, en av de högsta på marknaden. Vi får starka signaler om att en sådan produkt, som kännetecknas av sin höga kvalitet, andelen magnetit och den låga koncentration av skadliga element, skulle tas emot väl av stålindustrin. Detta till följd av att produkten kommer att vara mycket lämplig för att minska CO₂-intensiteten genom hela stålförsörjningskedjan.

Utöver det mer praktiska arbetet med förhandlingarna och förberedelserna för igångsättningen av projektet har vi arbetat med att förstärka marknadskommunikationen genom deltagande i olika forum riktade mot investerare i gruvsektorn. Dessutom har vi fört inledande diskussioner med investerare och låneinstitut för kommande finansieringar av projektet ända fram till drift. Känslan är att det finns initialt intresse och att en långsiktig finansiering av verksamheten fram till drift och eget positivt kassaflöde skall vara möjligt efter ett leveransavtal med Cargill, annan motsvarande part eller med en ståltillverkare.

Även om planerna för en ny organisationsstruktur för både projektet och den framtida gruvverksamheten har blivit klarare, så har vi valt att agera med försiktighet. Vi har ännu inte påbörjat aktiv rekrytering, allt för att inte riskera att vi tar på oss för stora kostnader innan det behövs. Kortsiktigt är bolagets verksamhet fortsatt finansierat genom de brygglån som tillhandahållits av större aktieägare. Det sker kontinuerligt en övervakning av likviditetssituationen i bolaget och dialog med långivarna så att bolaget skall ha tillgång till den likviditet som krävs för att driva verksamheten.

Järnmalmsmarknaden har pressats av det fortsatta kriget i Ukraina och den höga inflationstakten, vilket har medfört att ett flertal centralbanker runt om i världen har höjt sina respektive styrräntor. Det har i sin tur bidragit till en ökad rädsla för en global lågkonjunktur. Efterfrågan på stål har minskat såväl i Kina som på andra håll i världen och därmed har efterfrågan på järnmalm också minskat. Även om klimatomställningen inom stålindustrin går i snabb takt har detta ännu inte fullt ut slagit igenom när det gäller efterfrågan på högkvalitativa järnmalmer. Kortsiktigt beror det främst på att en lägre stålproduktion minskar de samlade koldioxidutsläppen, även om man använder järnmalmer av lägre kvalitet. Detta är troligtvis tillfälligt och efterfrågan på högkvalitativa järnmalmsprodukter förväntas återhämta sig.   Ytterligare en förklaring är att de stora pågående investeringarna för att genomföra teknikskiftet till grön ståltillverkning ännu inte är i produktion i någon större skala.

Värt att notera är att trots den pressade järnmalmsmarknaden var snittpriset under kvartalet över det pris som använts i tidigare gjorda lönsamhetsstudier, dvs trots det rådande negativa marknadsklimatet visar kalkylerna fortsatt på en lönsam verksamhet i Blötberget.

Ronne Hamerslag
Verkställande Direktör

Nordic Iron Ore AB (publ)

För ytterligare information kontakta:

Ronne Hamerslag
Verkställande Direktör

Telefon: 0240 88 301
E-mail: ronne.hamerslag@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.

NIO Delårsrapport Q3 2022