Tue, 13 Feb 2018 13:20:10 +0100

Bokslutskommuniké januari – december 2017

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2017

 • Bergsstaten beviljade bolagets ansökan om bearbetningskoncession för Södra Väsmanfältet.
 • Ett rapportutskast avseende gruvdesignen presenterades.

Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,0 mkr (-1,9)
 • Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 1,2 mkr (0,7)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 SEK (-0,05)

Helåret, 1 januari – 31 december 2017

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,1 mkr (-8,7)
 • Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 8,8 mkr (4,1)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,09 SEK (-0,24)
 • Likvida medel per 31 december 2017 uppgick till 2,4 mkr (1,0)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Gruvdesign och preliminära “reserver”  

Under fjärde kvartalet fastställdes gruvdesignen och preliminära brytbara reserver beräknades till 35 Mt (beräkningen av reserven uppfyller inte kraven för regelverket JORC).
De brytbara reserverna kommer att fastställas då produktionsplanen över gruvans livslängd är upprättad samt när specifikationerna för utrustning fastställts och offerter på denna inhämtats. Produktionsplaneringen kommer att utarbetas under inledningen av innevarande år och därmed kan specifikatio­nerna för anrikningsverket beräknas och fastställas. Produktionsplanen kommer även att bekräfta utbytet från gruvan och produktspecifikationerna. Detta kommer att stärka trovärdigheten i våra beräkningar och uppskattningarna av förväntade intäkter under gruvans livstid.

Vår ansökan om bearbetningskoncession för södra delarna av Väsmanfältet har nu godkänts av Bergsstaten. Detta beslut är ett viktigt steg för bolagets förberedelser för återupptagandet av brytning i Ludvika Gruvor. Det ger stöd åt våra planer för en utveckling av projektet i tre steg och låter oss fortsätta arbetet med att öka storleken av brytbara reserver i området.  

Ett av de EU-finansierade forskningsprojekt som NIO deltar i, “Smart Exploration”, startade den 1 december sedan det ansökta EU-bidraget om EUR 5,4 miljoner godkänts. Projektet ingår i forskningsprogrammet Horizon 2020, och leds av Uppsala Universitet. NIO är en av totalt 28 partners, inkluderande bl a Ludvika Kommun. NIO tillhandahåller ett undersökningsområde där avancerad utrustning och tekniker för prospektering kommer att uttestas. Detta projekt kommer att förse NIO och våra medarbetare med övning i moderna prospek­teringstekniker och ge tillgång till data som kommer att vara värdefulla inför återstarten av våra gruvor.

Det andra projektet, “Leading Edge exploration”, är ett kompletterande forskningsprogram för prospektering med användning av alternativ utrustning, och väntas generera omfattande geologisk information avseende vårt närområde. Detta projekt har beviljats finansiellt stöd och väntas starta under maj månad 2018.

Marknadsutvecklingen

Järnmalmsmarknaden har fortsatt att överraska många analytiker genom att ligga kvar på en relativt hög nivå under de senaste månaderna, huvudsakligen överstigande USD 70 per ton för 62-procentigt järn. Vad som uppenbarligen händer nu, främst drivet av Kinas nya policy att minska industriella utsläpp och miljöföroreningar över landet är emellertid att det blir en tydlig skillnad mellan marknaden för järn av lägre kvalitet (d v s under 63% järn) och produkter med järninnehåll överstigande 65%. Detta tydliggörs av ökningen av premierna som betalas för malm av högre kvalitet när Kina och övriga Asien stänger gruvor och stålverk som producerar eller använder järn eller kol av lägre kvalitet. Utfallet av detta framgår tydligt av ökningen i prisindexet för 65-procentigt järn som i dagsläget indikerar att premien ligger mellan 4 och 6 USD per procentenhet järninnehåll överstigande 62%. Detta innebär att det enligt dessa index så kan NIO:s produkter (som håller 69% järn i genomsnitt) betinga en premie om 24 – 42 USD per ton utöver vad som betalas för standardprodukter vid leverans till Kina.

Regleringarna i Kina bör bidra till att premierna håller sig på en relativt hög nivå under några år framåt. Särskilt som det är väldigt få gruvor för högkvalitativ malm under utveckling; detta medför i sin tur goda möjligheter för NIO att dra nytta av.

Även om det inte funnits mycket intresse från investerarhåll för järnmalmsprojekt under de senaste åren är det ingen tvekan om att marknaden börjar vakna och det finns visa tecken på att investerare kan vara beredda att åter gå in i marknaden för högkvalitativ järnmalm.  

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +44 7776 180 988

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q4 2017