Fri, 25 May 2012 17:30:05 +0200

Delårsrapport januari – mars 2012

Väsentliga händelser under första kvartalet 2012

- Positiva möten med potentiella europeiska kunder 
- Upphandlingar inledda inför borrkampanjer inom Väsmanfältet och Blötberget
- Fortsatt utredningsarbete med Trafikverket parallellt med Kapacitetsutredningen
- Marknadsnotering avbruten

Delårsperioden, 1 januari – 31 mars 2012

- Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0) 
- Resultat efter skatt uppgick till -4,2 MSEK (-0,7) 
- Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 2,1 MSEK
- Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,52 SEK (-0,10) 
- Likvida medel per 31mars 2012 uppgick till 4,2 MSEK (19,8)

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

- Första provbrytning genomförd

VDs kommentar

Inledningen av 2012 har inneburit ett intensivt arbete. Den genomförda projektstudien (PEA) avseende Blötberget och Håksberg har kompletterats med en s.k. ”scoping study” som syftar till att utvärdera förutsättningarna för att, om det planerade borrprogrammet utfaller positivt, integrera Väsmanfältet i gruvplanerna för Blötberget och Håksberg och därmed accelerera projektet.

Förberedelserna för ansökan om miljötillstånd för den planerade framtida verksamheten i Blötberget och Håksberg avslutades under perioden och Bolaget kommer inom kort att lämna in en ansökan till Mark & Miljödomstolen i Nacka.

Bolagets finansiering har varit i fokus sedan den publika emissionen i februari sköts på framtiden. Efter periodens utgång har bolaget arbetat med en ny finansiering genom en emission av ett konvertibelt lån, riktat mot både externa långivare och befintliga ägare. Finansieringslösningen är långt framskriden och väntas slutföras inom kort. Planerna för en marknadsnotering kvarstår, men på grund av oron på de finansiella marknaderna har styrelsen beslutat att genomföra en finansiering utan samtidig marknadsnotering.

Trots att ledningen arbetat hårt med finansieringsfrågan under perioden är det glädjande att projektet framskrider i relativt oförminskad takt. Upphandling av de till sommaren planerade borrprogramen är i huvudsak genomförd och dialogen med berörda parter och myndigheter avseende infrastruktur har fortsatt i positiv anda.

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka bolagets mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.Verksamheten

Tekniska undersökningar

Sedan PEA-studien slutförts har arbetet med tekniska studier fortsatt med planering av det kommande omfattande borrprogrammet inom Väsmanfältet. Därutöver har ytterligare ett borrprogram planerats. Målsättningen med detta är att utöka mineraltillgångarna i Blötberget samt att definiera ytterligare mineralreserver. Entreprenadupphandlingar pågår av borrprogrammen.

Också planering och upphandling av en mindre provbrytning pågick under perioden. Det brutna materialet kommer i första hand att användas för att genomföra olika processtekniska tester vars resultat kommer att ingå som en del i den kommande ”feasibility”-studien.

Ansökan om miljötillstånd

Ansökan om miljötillstånd har försenats något, vilket varit ett aktivt val då ledningen strävat efter att den skall vara så komplett och heltäckande som möjligt, och att handläggningstid hos berörd myndighet därmed kan minimeras. Ansökan kommer att lämnas in till Nacka Tingsrätt.

Planering av borrprogram

Under perioden påbörjades planering av borrprogrammen inom Väsmanfältet och Blötberget. Syftet är att förbättra det geologiska underlaget för att i första hand kunna definiera mineraltillgångar samt att överföra dessa till mineralresurser som kan ingå i den kommande ”feasibility”-studien. Upphandling av entreprenör för borrningarna påbörjades under perioden.

Väsmanförekomsten

Under perioden har bolaget gjort ytterligare analyser av tillgänglig historisk information avseende Väsmanfältet, vilket stärkt den geologiska kunskapen om detta.

Bolaget planerar en borrkampanj som skall pågå under sommaren och hösten 2012. Målet med denna borrkampanj är att öka den geologiska kunskapen om Väsmanfältet och om möjligt uppskatta mineraltillgångarna enligt den internationella JORC -standarden. Om detta utfaller positivt avser bolaget att ansöka om bearbetningskoncession för järnförekomsterna i Väsmanfältet inklusive Finnäset.

Finansiering

Planering och förberedelser inför en nyemission och notering av Nordic Iron Ores aktie på NASDAQ OMX First North avbröts under perioden då efterfrågan inte var tillräckligt stor för att säkerställa en effektiv handel på börsen.

Bolaget har, för att tillförsäkra sig de finansiella resurserna som behövs för att driva projektet vidare i oförminskad takt, under innevarande kvartal arbetat med en finansiering i form av ett erbjudande med ett konvertibelt lån riktat till en begränsad krets investerare. Detta arbete är långt framskridet och väntas kunna slutföras inom kort.

Bolaget är alltjämt förberett för en marknadsnotering av aktierna men styrelsen har, på grund av det osäkra läget på finansmarknaden, inte fattat beslut om tidpunkt för notering av bolagets aktie.

Aktien och ägarförhållanden

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 1 349 928 kronor fördelat på 7 784 000 aktier, med ett kvotvärde om 0,17 kronor per aktie. Antalet aktieägare uppgår till 38.

Finansiell ställning

Bolaget hade på balansdagen en likviditet på 4 164tkr. Soliditeten uppgick till 63,0 %. Bolagets eget kapital uppgick till 25 890 tkr, vilket motsvarade 3,33 kronor per aktie.

Investeringar

Under perioden januari - mars 2012 uppgick investeringarna till 2 105 tkr, varav 2 094 tkr avser prospekteringstillgångar och utredningsarbeten kring den planerade starten av gruvbrytningsverksamhet. Utredningsarbetena hänför sig huvudsakligen till projektstudien för Blötberget och Håksberg samt tillhörande planerade anläggningar samt mätningar och analys kring Väsmanförekomsten. Investeringar i utrustning uppgick till 11 tkr.

Anställda

Under perioden har fyra personer varit anställda i bolaget.

Finansiell kalender

Årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ) kommer att äga rum fredagen den 29 juni 2012, kl 14.30 hos Bird & Bird Advokat KB, Norrlandsgatan 15 i Stockholm. Övrig information om årsstämman framgår av kallelse som finns tillgänglig på bolagets hemsida och som införts i Post och Inrikes Tidningar.

Delårsrapport jan-juni 2012: 23 augusti 2012
Delårsrapport jan-september 2012: 23 november 2012

Risker och osäkerhetsfaktorer

Förutom risker kopplade till framtida världsmarknadspriser på järnmalmsprodukter som påverkar lönsamheten i projektet och tekniska risker är möjligheterna att starta verksamheten beroende av att nödvändiga myndighetstillstånd erhålles samt att det omfattande kapitalbehovet kan tillgodoses.

Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av denna beskrivning.

Årsredovisning och finansiella rapporter

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cisionwire och finns tillgängliga på www.nordicironore.se

Stockholm den 25 maj 2012 Christer Lindqvist

VD och koncernchef

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Det tekniska underlaget har granskats av bolaget oberoende kvalificerade person bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i den internationellt erkända koden JORC, baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

För ytterligare information, vänligen kontakta: Christer Lindqvist Telefon: 070-591 0483 E-post: christer.lindqvist@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release