Fri, 22 Aug 2014 16:00:00 +0200

Delårsrapport januari – juni 2014

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2014

 • Årsstämma hölls den 22 maj i Ludvika
 • Mark- och miljödomstolens dom om beviljade av miljötillstånd vann laga kraft den 24 juni
 • Finansiering om totalt minst 40 Mkr säkrades genom teckningsförbindelser och garantier från Inlandsinnovation AB och Bengtssons Tidnings AB

Andra kvartalet, 1 april – 30 juni 2014·         Intäkterna uppgick till 0 Mkr (0)

 • Resultat efter skatt uppgick till -5,3Mkr (-4,4)
 • Investeringarna under perioden april-juni uppgick till 2,7 Mkr (2,7)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,46 SEK (-0,38)
  • Resultat efter skatt uppgick till -11,1 Mkr (-9,1)
  • Investeringarna under perioden januari - juni uppgick till 5,9 Mkr (7,5)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,96 SEK (-0,79)
  • Likvida medel per 30 juni 2014 uppgick till 2,4 Mkr (6,5)

 Delårsperiod, 1 januari – 30 juni 2014·         Intäkterna uppgick till 0 Mkr (0)

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Ett kompletterande borrprogram för Blötberget startades i början av juli
 • Konsultföretaget IMC (International Mining Consultants) anlitas som oberoende granskare av genomförbarhetsstudien

VDs kommentar

En händelserik period

Utvecklingen under perioden har varit händelserik med bland annat Miljödomstolens dom som vann laga kraft och det glädjande beslutet från SGU att utse området Blötberget-Väsman-Håksberg till Riksintresse för mineralutvinning.

Nu återstår slutförandet av genomförbarhetsstudien med positivt resultat innan vi kan starta anläggningsarbetena. Vi har uppdragit till det engelska gruvkonsultföretaget IMC Group Consulting Ltd att leda det avslutande arbetet och därefter som oberoende konsult certifiera studien enligt JORC-standarden. Arbetet med studien fortskrider i stort enligt plan med att bland annat ytterligare höja kvalitén på vår geologiska databas genom ett kompletterande borrprogram i Blötberget.

Studien finansieras med en riktad emission som bolaget just nu genomför, vilken till största delen är säkerställd av det statliga bolaget Inlandsinnovation samt bolagets största ägare. I tider som dessa är det tryggt att veta att även staten, för första gången på nästan 60 år, stödjer ny järnmalmsproduktion. Under september månad kommer bolagets aktieägare via en företrädesemission få möjligheten att teckna aktier till samma pris (25 kronor) som i den riktade emissionen.

Kvalitet vinner över kvantitet

Resultaten av de pågående processtesterna är uppmuntrande. De visar att vi kommer att kunna producera malmprodukter med ännu högre järnhalt än den vi tidigare bedömt möjlig att uppnå. Det betyder att våra produkter kommer vara bland de bästa på marknaden och att vi därmed troligen kan etablera oss som en framtida producent av högkvalitativ järnmalm. Detta är mycket viktigt då trenden på järnmalmsmarknaden allt tydligare visar att koncentrat med hög järnhalt och god kvalitet är eftersökta. Vi märker detta intresse i våra kontakter med potentiella malmkunder.

Generellt har kvaliteten på malmleveranserna från de större producenterna fallit de senaste åren. Detta gäller speciellt för malmkoncentrat från Brasilien. I Kina där stålverken alltmer ställs inför stora krav på effektivisering och minskad miljöpåverkan ökar efterfrågan på högkvalitativa malmprodukter. Även de europeiska stålverken är oroade över den sjunkande kvaliteten på malmleveranserna då detta påverkar deras lönsamhet negativt.

I maj anlitade bolaget CRU, ett av de största internationella analysföretagen inom råvarusektorn, för att jämföra Ludvika gruvor med ett 30-tal olika pågående internationella gruvprojekt. Resultatet av studien var uppmuntrande, då Ludvika Gruvor bedömdes vara ett av de bästa pågående järnmalmsprojekten vid sidan av de stora gruvbolagens projekt.

Resten av året kommer till största del präglas av slutförandet av genomförbarhetsstudien och organisationsutveckling samt finansieringsarbetet inför den planerade anläggningsstarten i Blötberget nästa år.

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore

Verksamheten

Väsentliga händelser under perioden

Kapitalanskaffning

Styrelsen beslutade under andra kvartalet att genomföra dels en riktad emission av aktier, dels en företrädesemission.  Bolaget erhöll teckningsförbindelser respektive garantier för totalt 40 miljoner för den riktade emissionen från det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation AB och Bengtssons Tidnings AB. Kursen för nytecknade aktier i de båda emissionerna är satt till 25 kronor per aktie.

Mineraltillgångar

Förberedelserna inför det kompletterande borrprogrammet i Blötberget slutfördes under perioden och borrentreprenör upphandlades. Programmet som omfattar upp till 7 000 meter kärnborrning, syftar till att undersöka området mellan Hugget/Betsta gruvorna och Kalv/Flygruvorna, samt att uppgradera delar av mineraliseringarna i Hugget/Betsta från antagna till indikerade mineraltillgångar. Det finska företaget Oy Kati ab som bolaget tecknat avtal med inledde arbetet i början av juli. Borrprogrammet beräknas vara genomfört under september månad.

Processutveckling

Under perioden fortsatte de viktiga processtesterna med råmalm från Blötberget hos GTK i Finland. De preliminära resultaten från dessa tester i bänkskala bekräftar malmens utmärkta anrikningsegen­skaper och de goda möjligheterna att producera malmprodukter med högsta kvalitet. Malmens mineralogiska sammansättning varierar i olika delar av Blötbergsgruvan vad avser fördelningen mellan magnetit och hematit samt apatitinnehåll. För att säkerställa utformningen av en maximalt effektiv anrikningsprocess och för att kunna välja bäst lämpad processutrustning har kompletterande bänkskaletester genomfört. Det sista stadiet i processutvecklingen inleds under hösten och omfattar ett större program för anrikning av råmalm i pilotskala. Målsättningen med denna är att slutligen verifiera den föreslagna processkonfigurationen i anrikningsverket.

Logistik

Arbetet med projekteringen av tågterminalen vid Skeppmora, som leds av Trafikverket, har fortsatt under perioden och beräknas vara klar under tredje kvartalet. Upphandlingen av tågoperatör för malmtransporterna mellan Skeppmoraterminalen och Oxelösunds hamn inleddes under perioden och utvärdering av de totalt nio anbuden pågår för närvarande.

Tillstånd

Domen från Mark- och miljödomstolen vann laga kraft den 24 juni 2014. Därmed har bolaget samtliga väsentliga tillstånd, sånär som på kommunalt bygglov, för att kunna återstarta gruvorna i Blötberget och Håksberg.

Förfarandet för fastställande av de detaljplaner för industriområdena i Blötberget och Håksberg som Ludvika kommun utarbetat fortsätter och beräknas vara slutfört under senare delen av 2014.

Arbetet med markanvisning enligt minerallagen för de markområden som berörs av den planerade gruvverksamheten i Blötberget och Skeppmora avses kunna slutföras i samband med att genomförbarhetsstudien färdigställts.

Händelser efter periodens utgång

NIO har inlett en kärnborrningskampanj i Blötberget. Denna omfattar upp till 7 000 meter kärnborrning och kommer pågå till och med september månad. Borrkampanjen syftar till att komplettera den redan nu betydande geologiska databasen och höja klassificeringen av delar av mineraltillgångarna enligt JORC 2012.

Borrningsarbetena är en del av den slutliga genomförbarhetsstudien för återstarten av Blötbergsgruvan, vilken beräknas vara klar vid årsskiftet 2014/15.

Aktien och ägarförhållanden

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 1 993 110 kronor fördelat på 11 492 738 aktier, med ett kvotvärde om 0,17 kronor per aktie. Antalet aktieägare uppgick till 1 756.

Finansiell ställning

Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 2,4 Mkr. Soliditeten uppgick till 53,84%. Koncernens egna kapital uppgick till 44,1 Mkr, vilket motsvarade 3,83 kronor per aktie.

Bolaget genomför för närvarande en kapitalanskaffning för att finansiera slutförandet av den slutgiltiga genomförbarhetsstudien avseende Blötbergsgruvan med tillhörande anrikningsverk.  Efter genomförd positiv studie fattas beslut om investeringar i bland annat anrikningsverk samt gruvutrustning, vilket kommer att kräva ytterligare, mycket omfattande kapitaltillskott.

Investeringar

Under perioden januari – april 2014 uppgick investeringarna till 5 984 tkr, varav 5 984 tkr avser prospekteringstillgångar och utredningsarbeten kring den planerade starten av gruvbrytningsverksamhet. Utredningsarbetena hänför sig huvudsakligen till borrningsarbeten i Blötberget och Väsmanförekomsten inklusive analyser. Investeringar i utrustning uppgick till 0 tkr.

Anställda

Under perioden har i genomsnitt sju personer varit anställda i bolaget.

Finansiell kalender                  

Delårsrapport januari – september 2013: 21 november 2014

Bokslutskommuniké januari – december 2014: februari 2015

Risker och osäkerhetsfaktorer

Förutom risker kopplade till framtida världsmarknadspriser på järnmalmsprodukter som påverkar lönsamheten i projektet och tekniska risker är möjligheterna att starta verksamheten beroende av att nödvändiga myndighetstillstånd erhålls samt att det omfattande kapitalbehovet kan tillgodoses.

Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av denna beskrivning.

Årsredovisning och finansiella rapporter

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cisionwire och finns tillgängliga på www.nordicironore.se  

Stockholm den 22 augusti 2014

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) org. nr 556756-0940                         

Göran Ekdahl                                                               Jonas Bengtsson                                                          Sigrun Hjelmquist                                                       
Johnas Jansson                                                            Lars-Göran Ohlsson                                                    Christer Lindqvist

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Det tekniska underlaget har granskats av bolaget oberoende kvalificerade person bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i den internationellt erkända koden JORC, baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Lindqvist
Telefon: 070-591 0483
E-post:
christer.lindqvist@nordicironore.se


För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q2 2014