Fri, 20 Feb 2015 14:43:22 +0100

Bokslutskommuniké januari – december 2014

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2014

 • Provanrikning i pilotskala av ca 20 ton råmalm från Blötberget hos GTK i Finland visade mycket goda anrikningsegenskaper.
 • För att säkerställa bolagets förmåga att övervintra den mycket svaga järnmalmskonjunkturen beslutades att i ett första steg endast slutföra de mest väsentliga delarna av genomförbarhetsstudien.
 • Konvertibla lån omvandlades till aktier via en kvittningsemission. Skulder uppgående till 13 617 500 kronor omvandlades därigenom till eget kapital och 666 875 nya aktier emitterades.

Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december 2014

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,1 mkr (-3,7)
 • Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 14,5 mkr (4,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,23 SEK (-0,33)

Helåret, 1 januari – 31 december 2014

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -22,5 mkr (-15,8)
 • Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 29,8 mkr (14,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,88 SEK (-1,38)
 • Likvida medel per 31 december 2014 uppgick till 19,7 mkr (6,0)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Resultaten från provanrikning i pilotskala av råmalm från Blötberget offentliggjordes. Testerna visar att NIO kommer att kunna producera ett koncentrat med enjärnhalt på cirka 70%.

Nyckeltal (koncernen)

Belopp i SEK 2014   
okt - dec
2013  
okt - dec
2014    
      jan - dec
2013    
       jan - dec
Koncernen
Soliditet (%) 81,60% 67,60% 81,60% 67,60%
Resultat per aktie (vägt genomsnitt) -0,23 -0,33 -1,88 -1,38
Eget kapital per aktie 6,82 4,80 6,82 4,80
Kassalikviditet (%) 208,07% 45,31% 208,07% 45,31%
Antal aktier 14 510 712 11 492 738 14 510 712 11 492 738


Framgångsrika tester och ett besvärligt marknadsläge.

Marknaden för järnmalm fortsätter alltjämt att vara pressad. Detta beror huvudsakligen på överutbudet av låghaltig järnmalm från främst Australien vilket fortsätter att påverka prisbilden. I december gick Northland i konkurs vilket naturligtvis är mycket beklagligt främst för den bygd som har haft stora förväntningar på tillväxt och trygghet som ett gruvprojekt normalt medför. Att förutsättningarna saknades för att driva gruvan vidare visar även hur viktig logistiken är för ett järnmalmsprojekt.

Northland är dock inte ensamt, exempelvis har många högkostnadsgruvor i Västafrika, Australien och Kanada, vilka producerar produkter med låg järnhalt, tvingats stänga och i stort sett alla järnmalmsprojekt i Västafrika och Kanada ligger på is. Det som karaktäriserar dessa projekt är mycket stora kapitalbehov för investeringar i logistiklös­ningar för malmtransporterna till hamn. Endast kostnads­effektiva projekt med låga investeringskostnader kommer i rådande läge kunna attrahera finansiering.

Vårt projekt har, som en av de största komparativa fördelarna, en enkel och effektiv logistik med befintlig järnväg från gruvområdet till en fungerande bulkhamn i Oxelösund – detta är svårslaget. Den andra fördelen är, som pilottesterna i Finland visar, den höga produktkvalitén som är möjlig att erhålla med ett enkelt processflöde. Detta medför lägre anrikningskostnader än vi tidigare räknat med.

Gruvkostnaden är vår största delkostnad men även här ser vi att våra tidigare beräkningar fortfarande håller. 

Arbetet med genomförbarhetsstudien forsätter i högt tempo inom de för framtid investerare viktigaste delarna.

Jag kan även konstatera att den rådande dollarför­stärk­ningen och ett förväntat lågt energipris förbättrar vårt projekts relativa konkurrenskraft.  Även den geografiska nackdelen i förhållande till de asiatiska marknaderna minskar, eftersom fraktpriserna förväntas sjunka, vilket delvis uppväger det lägre järnmalmspriset.

Det rådande marknadsläget är mycket utmanande men trots det bedömer vi att det kan finnas intresse från finansiärer för vad som troligen är ett av världens bästa nu pågående järnmalmsprojekt. Skillnaden från tidigare hausse är att investerare nu är generellt mer noggranna i sina utvärderingar av gruvprojekt, och det torde gynna vårt väldefinierade projekt i Blötberget.

Christer Lindqvist

VD Nordic Iron Ore

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

NIO Q4 2014