Fri, 25 Aug 2017 14:30:00 +0200

Delårsrapport januari – juni 2017

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2017       

 • Konsulter kontrakteras och arbetet med gruvprojektering och produktionsplanering påbörjas. Som del av arbetet har de geotekniska studierna slutförts och kommer att rapporterasunder augusti. Modellerna från geotekniska och hydrogeologiska studierna har använts som grund för och satt gränserna för den slutliga utformningen av gruva och brytplaner.  
 • En avsiktsförklaring avseende logistik mellan gruvan och hamnen tecknas med Rail Cargo, ett dotterbolag till Österrikiska statsbanorna (ÖBB).

 Andra kvartalet, 1 april– 30 juni 2017

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,6 mkr (-2,4)
 • Investeringarna under perioden april - juni uppgick till 3,1 mkr (0,8)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 SEK (-0,07)

Delårsperiod, 1 januari – 30 juni 2017

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,9 mkr (-4,8)
 • Investeringarna under perioden januari – juni uppgick till 4,0 mkr (2,9)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,06SEK (-0,13)
 • Likvida medel per 30 juni 2017 uppgick till 10,6 mkr (4,3)

Väsentliga händelser efter periodens utgång ·        

 • DMT avlämnade den slutliga uppdateringen av mineralresursberäkningen som ökade de samlade resurserna med cirka 15%.          
 • Ansökan om bearbetningskoncession för ett område i anslutning till Blötberget åt nordost beviljades av Bergsstaten.

Volatiliteten tillbaka i marknaden

Efter en tämligen stabil period med priser kring 80-90 USD per ton för produkter med 62% järninnehåll blev marknaden under andra kvartalet mer volatil i negativ riktning med ett prisfall från mer än 90 USD till under 55 USD inom loppet av några dagar. Detta var en reaktion på förnyat intresse för investeringar i järnmalm och en obefogad rädsla för omfattande överutbud i marknaden. Det ledde till nedstängning av några mindre projekt i främst Kina, Indien och Iran till dess balansen återställts. Emellertid, som jag tidigare framhållit, så ligger ett uthålligt pris för järnmalm över 65 USD per ton och genomsnittspriset för innevarande år ligger sannolikt över 70 USD.

Jag tror alltjämt att de genomsnittliga årspriserna kommer att vara tillräckliga för att göra vår första etapp, Blötbergsgruvan, lönsam och att de kommande etapperna kommer att bidra till ökad lönsamhet och höja bolagets nuvärde i takt med att produktionen ökar till över 4 miljoner ton per år.

Nyligen hölls ett möte mellan samtliga inblandade i logistiklösningen - Oxelösunds Hamn, statliga österrikiska godstranportföretaget Rail Cargo, vagnleverantören Innofreight samt Trafikverket. Det beslutades då att hamnen och Rail Cargo/Innofreight skall påbörja den slutliga planeringen för utformning av vagnar, önskad lastkapacitet, schemaläggning av järnvägstransporter, lossningsutrustning och hanteringen i hamnen. NIO har tecknat avsiktsförklaringar med samtliga inblandade tjänsteleverantörer och det kan noteras att vi inte har några investeringsåtaganden för logistiklösningen utan kommer att belastas med kostnaderna för logistiken i form av en volymberoende rörelsekostnad. Detta utgör vår totala logistikkostnad som skall matchas mot produktionen.

NIO erhöll nyligen en uppdaterad mineralresursberäkning som utökade resurserna med drygt 15%: Beräkningen finns publicerad på vår hemsida. De geologiska modellerna som utarbetats för dessa utökade mineralresurser kommer att utgöra basen för gruvdesignen, en av nyckelkomponenterna i genomförbarhets­studien. Gruvdesignen kommer i sin tur att ge viktig information om brytningskostnader och vara underlag för brytningsplanering och beräkningen av mineralreserven. Brytplanen utgör även utgångspunkten för den slutliga utformningen av anriknings­verket och för en uppdatering av alla kostnadsuppskattningar som ingår i en genomförbarhetsstudie. När väl kostnaderna uppskattats med tillräcklig säkerhet kan bolaget klassificera den brytvärda delen av mineralresurserna för Blötberget som ”mineralreserv”.

Dessa aktiviteter visar att NIO närmar sig slutfasen av genomförbarhetsstudien och att den högre precisionen i beräkningarna minskar genomföranderisken i projektet för potentiella investerare.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +44 7776 180 988

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q2 2017