Tue, 24 May 2016 14:00:00 +0200

Delårsrapport januari – mars 2016

Väsentliga händelser under första kvartalet 2016

  • De genomförda emissionerna registrerades varefter aktiekapitalet uppgår till 6 337 854 fördelat på 36 545 550 aktier.
  • Ytterligare processtester i pilotskala av cirka 10 ton malm från Blötberget genomfördes hos SGA och Weir Minerals i Tyskland.
  • Under en kall period i mars utfördes borrningsarbeten för att undersöka de våta områden där dammarna för sandmagasinet skall utökas.
  • En uppdaterad hemsida lanserades under mars.

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2016

  • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,4 mkr (-3,7)
  • Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 2,1 mkr (5,3)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 SEK (-0,26)
  • Likvida medel per 31 mars 2016 uppgick till 9,0 mkr (8,5)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

En ansökan om bearbetningskoncession för ett område i direkt anslutning till koncessionen för Blötberget lämnades in till Bergsstaten i början av april.

Betydande förbättringar av bearbet­ningsprocessen ger lägre kostnader och ökar möjligheterna att attrahera kunder och samar­betspartners

Det första kvartalet har uteslutande handlat om att förfina bearbetningsteknikerna och minska de kalkylerade löpande kostnaderna i verksamheten. Provarbetet i Tyskland har fortskridit väl och slutfördes i början av april. En fullständig bearbetning av data pågår och fortsätter ännu en tid, samtidigt som produktionsalternativen utvärderas.

Det viktigaste är att provarbetet har bekräftat en i stort sett okomplicerad process, som ger betydande flexibilitet för våra produktionsalternativ och som tillåter NIO att framställa olika produkter genom processen. En följd av det är att NIO behöver samla in mer information från den potentiella marknaden, eftersom det finns flera valmöjligheter, och försöka säkra långsiktiga samarbeten med potentiella mottagare samt identifiera de marknader som ger den största vinstmarginalen, samtidigt som de ska vara en säker inkomstkälla.

I och med att företagsledningen nu har bättre underlag för att kunna diskutera detaljer om tänkbara produkter för potentiella kunder samt NIO:s beräkning av tillgängliga kvantiteter, görs nya, framåtriktade insatser för att marknadsföra projektet för potentiella köpare och investerare.

Så snart marknadskraven är bättre definierade kan NIO koncentrera sig på att avsluta de tekniska och kommersiella delarna av genomförbarhetsstudien.

Järnmalmsmarknaden har visat ett signifikant uppsving under detta kvartal med stigande priser från botten­no­teringar runt 38 USD/ton Fe C&F Kina till nyligen över 60 USD/ton. Priset har fallit tillbaka till under 60 USD/ton och kan förväntas ligga på den nivån ett tag. På senaste tiden har så gott som alla analytiker ökat sina förvänt­ningar på järnmalm, men vissa bedömer fortfarande att det är sannolikt att genomsnittspriset kommer att ligga under 50 USD/ton under de kommande 2–3 åren. Andra analytiker är mindre pessimistiska, och många järn­malms­företag menar att ett långsiktigt pris sannolikt kommer att ligga över 60 USD/ton. Flera järnmalms­gruvor har försökt att öppna igen, men eftersom järn­malmspriserna sjunker under 60 USD/ton kommer många sannolikt inte att lyckas.

NIO utvärderar fortfarande de framsteg som har gjorts under det sista kvartalet med processutvecklingsarbetet. Vi kan dock redan nu konstatera att det har haft en positiv effekt på de löpande produktionskostnaderna och fört NIO närmare kvartilen med lågkostnadsproducenter.  Vi vet också att vi kommer att se stora möjligheter i den slutliga utvärderingen av genomförbarhetsstudien att ytterligare optimera gruvans design och kostnaderna för utvinning och bearbetning. Det är en spännande tid att se de första tecknen på en återhämtning av marknaden och att leda företaget till ett slutförande av genomför­barhetsstudien och vara beredd att starta produktionen när marknaden verkligen börjar ta fart igen.

Paul Marsden

VD Nordic Iron OreFör ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: 46 240 883 05

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Delårsrapport Q1 2016