Thu, 20 Feb 2014 19:43:09 +0100

Bokslutskommuniké januari – december 2013

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2013

 • Bolaget erhåller lån från Inlandsinnovation AB
 • Två av grundarna sålde ut delar av innehavet till sina ägare och antalet aktieägare i NIO ökade därmed till totalt 1751
  • Huvudförhandlingarna avseende miljötillstånd för verksamheten i Blötberget och Håksberg genomfördes

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2013·         Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)

 • Resultat efter skatt uppgick till -3,7 MSEK (-5,1)
 • Investeringarna under perioden oktober - december uppgick till 4,3 MSEK (11,9)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,33 SEK (-0,51)
  • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till -15,8 MSEK (-21,9)
  • Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 14,4 MSEK (26,2)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -1,38 SEK (-2,63)
   • Likvida medel per 31 december 2013 uppgick till 6,0 MSEK (18,9)

 Helåret, 1 januari – 31 december 2013

 Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Offentliggjord utvärdering av prospekteringsresultat för Blötberget visade på ökade mineraltillgångar, till 38 miljoner ton i klasserna kända och indikerade samt 22 miljoner ton i klassen antagen
 • Huvudförhandlingar vid Mark- och Miljödomstolen avseende ansökan om miljötillstånd avslutade 

VDs kommentar

Under perioden har arbetet med förberedelser för de nödvändiga tillstånden fortsatt.  Huvudförhandlingen i Mark och Miljödomstolen inleddes i oktober och avslutades nyligen. Parallellt har detaljplaneprocessen fortsatt vilket innebär att vi räknar med att efter sommaren ha alla nödvändiga tillstånd klara för en eventuell återstart av gruvverksamheten i både Blötberget och Håksberg.

Arbetet med projektstudien för Blötberget pågår och ett viktigt led i detta arbete är bland annat de viktiga processtester som just startat och som kommer ligga till grund för kundkontakter samt för att optimera anrikningsprocessens utformning.

Överlag har finansiella investerare har blivit mycket selektiva i valet av investeringsobjekt inom råvarusektorn. Investerarna har successivt fått ökad förståelse om vilka kritiska förutsättningar som leder till lyckade järnmalmsprojekt, vilket bland annat är tillgång till fungerade järnvägs- och hamnlogistik i ett land med låg politisk risk.

Vårt projekt uppfyller dessa förutsättningar på ett unikt sätt, vilket placerar Ludvika Gruvor högt upp på listan över genomförbara projekt. Stödet från samhället till Ludvika Gruvor genom planerade infrastrukturinvesteringar i järnväg och genom Inlandsinnovations medverkan som finansiär av bolaget ökar förutsättningarna för vårt projekts genomförande.

Den största utmaningen för mindre gruvbolag är emellertid finansieringen och problemen för ett antal skandinaviska gruvprojekt har bidragit till att öka investerarnas skepsis. Vi har därför ambitionen att etablera en finansiellt stabil ägarkrets innan bolaget noteras. Detta bedömer vi vara avgörande för bolagets möjligheter att attrahera önskad anläggningsfinansiering inom den kommande 12-månadersperioden. Bolaget har nu mer än 1 700 aktieägare och är väl förberett för en marknadsnotering, men styrelsen bedömer att det för närvarande inte ligger i bolagets och dess aktieägares intresse att genomföra en notering av bolagets aktie.

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore

Verksamheten

Väsentliga händelser under perioden

Kapitalanskaffning

Bolaget erhöll under fjärde kvartalet ett lån om 10 miljoner kronor från det statligt ägda riskkapitalbolaget Inlandsinnovation som ett första viktigt steg i finansieringen av feasibilitystudiens slutförande.

Projektstudier

Mineraltillgångar

Under perioden fortsatte arbetet med feasibilitystudien med betoning på kvalitetssäkring och utveckling av mineraltillgångarna inom koncessionsområdet i Blötberget.

Processutveckling

Upphandlingen av de processtekniska studierna slutfördes under perioden och TATA Steel Consultants har utsetts till bolagets processtekniska rådgivare vid processtester hos GTK i Finland som startade i början av februari.

Logistik

Under perioden inledde Trafikverket i samarbete med bolaget projekteringen av överlämningsbangården i Skeppmora med tillhörande signalanläggningar i ställverket i Ställdalen.

Tillstånd

För att bedriva miljöfarlig verksamhet krävs tillstånd från Mark- och miljödomstolen (MMD) enligt reglerna i Miljöbalken. Huvudförhandlingen om bolagets ansökan för Blötberget och Håksberg inleddes under perioden och avslutades i början av februari 2014.

Parallellt med behandlingen av bolagets ansökan i MMD har processen pågått med att upprätta detaljplan för industriområdena vilken beräknas vara slutförd under senare delen av 2014. Bolaget kommer därefter att ha de viktiga tillstånd som krävs för en återstart av gruvverksamheten i Blötberget och Håksberg

Händelser efter räkenskapsårets utgång

En ny uppskattning av bolagets mineraltillgångar i Blötberget offentliggjordes i februari 2014. De nya beräkningarna baseras på ovan nämnda utvecklingsarbetet och medför att indikerade och antagna mineraltillgångar i Blötberget nu uppgår till 11 Mton med 35 % järn respektive 27 Mton med 45 % järn, medan antagna tillgångar uppgår till 22 Mton med 33 % järn. Detta motsvarar en ökning av totalt tonnage med cirka 50 procent och 31 procent mer järninnehåll jämfört med uppskattningen i senaste årsredovisningen.

I februari hölls de avslutande förhandlingarna kring bolagets ansökan om miljötillstånd vid Mark- och Miljödomstolen i Nacka. Dom kommer att meddelas den 20 mars.

Aktien och ägarförhållanden

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 1 993 110 kronor fördelat på 11 492 738 aktier, med ett kvotvärde om 0,17 kronor per aktie. Antalet aktieägare uppgick till 1 751.

Finansiell ställning

Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 6 004 tkr. Soliditeten uppgick till 67,6%. Koncernens egna kapital uppgick till 55 112 tkr, vilket motsvarade 4,80 kronor per aktie.

Bolaget avser att under första halvåret 2014 genomföra en kapitalanskaffning för att finansiera slutförandet av den slutgiltiga s.k. DFS-studien avseende Blötbergsgruvan med tillhörande anrikningsverk.  Därefter fattas beslut om investeringar i anrikningsverk samt gruvutrustning, vilket kommer at kräva ytterligare omfattande kapitaltillskott.

Investeringar

Under perioden januari - december 2013 uppgick investeringarna till 14 360 tkr, varav 13 948 tkr avser prospekteringstillgångar och utredningsarbeten kring den planerade starten av gruvbrytningsverksamhet. Utredningsarbetena hänför sig huvudsakligen till borrningsarbeten i Blötberget och Väsmanförekomsten inklusive analyser. Investeringar i utrustning uppgick till 412 tkr.

Anställda

Under perioden har i genomsnitt fem personer varit anställda i bolaget.

Finansiell kalender                                       

Årsstämma kommer att hållas den 22 Maj 2014 i Ludvika

Delårsrapport januari – mars 2013: 22 maj 2014

Delårsrapport januari – juni 2013: 22 augusti 2014

Delårsrapport januari – september 2013: 21 november 2014

Risker och osäkerhetsfaktorer

Förutom risker kopplade till framtida världsmarknadspriser på järnmalmsprodukter som påverkar lönsamheten i projektet och tekniska risker är möjligheterna att starta verksamheten beroende av att nödvändiga myndighetstillstånd erhålls samt att det omfattande kapitalbehovet kan tillgodoses.

Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av denna beskrivning.

Årsredovisning och finansiella rapporter

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cisionwire och finns tillgängliga på www.nordicironore.se  

Årsredovisningen för 2013 kommer att offentliggöras vecka 18.

Utdelning

Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2013.

Stockholm den 20 februari 2014

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) org. nr 556756-0940                         

Göran Ekdahl                                  Anders Bengtsson                          Jonas Bengtsson                             Johnas Jansson

Lars-Göran Ohlsson                       Tomas Olofsson                              Per Storm                                         Christer Lindqvist

Denna rapport har inte varit föremål för revisorernas granskning.

Det tekniska underlaget har granskats av bolaget oberoende kvalificerade person bergsingenjör Thomas Lindholm, Geovista AB, Luleå. Lindholm är kvalificerad som Kompetent Person på det sätt som definieras i den internationellt erkända koden JORC, baserat på utbildning och erfarenhet av prospektering, gruvdrift och uppskattning av mineralresurser för järn, bas- och ädelmetaller.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Christer Lindqvist
Telefon: 070-591 0483
E-post:
christer.lindqvist@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release