Tue, 18 May 2021 15:00:00 +0200

Delårsrapport januari – mars 2021

Väsentliga händelser under första kvartalet 2021

  • Bolaget erhåller kortfristig finansiering om netto cirka 15 mkr

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2021

  • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,7 mkr (-2,5)
  • Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 2,0 mkr (0,4)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 (SEK (-0,08)
  • Likvida medel per 31 mars 2021 uppgick till 8,1 mkr (7,5 mkr)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget beslutar senarelägga årsstämman till 30 juni 2021

     

VD:s kommentarer

Att samhälls- och branschutvecklingen, med ökat fokus på hållbarhet, talar för Nordic Iron Ore råder det ingen som helst tvekan om. Vi ska producera ett högvärdigt järnmalmskoncentrat som bidrar till miljömässig hållbarhet. Dessutom talar mycket för att den prispremie som vår produkt handlas till kommer att bestå när allt fler stålproducenter ställer om produktionen till att bli mer hållbar.

Det gångna året var ett ovanligt år på järn­malms­marknaden. Järnmalmspriset påverkades kraftigt av Covid-19-pandemins framfart i takt med att efterfrågan på stål varierade. Inledningsvis sjönk priset på järnmalm för att under andra halvåret stiga kraftigt till nivåer som inte setts sedan toppåren 2010 – 2013. Under första kvartalet fortsatte den positiva prisutvecklingen och genomsnittspriset för kvartalet uppgick till 167 USD/ton, vilket var väsentligt högre jämfört med kvartalet innan. Nordic Iron Ore ska producera järnmalm med 65% Fe. Prispremien mellan Platts IODEX 65% Fe och 62% steg kraftigt under kvartalet och skillnaden ökade till över 30 USD/ton, vilket framgår av nedanstående graf.

 

Stålindustrin fokuserar allt mer på hållbarhet

Att stålindustrin i allt högre grad fokuserar på miljömässig hållbarhet är mycket positivt, såväl för samhället som för oss. Det pågår ett flertal initiativ för att minska/ eliminera utsläppen av koldioxid, i vissa regioner redan till 2050. Denna branschutvecklingen gynnar oss eftersom vi ska leverera ”grön malm” som bidrar till att ståltillverkarna kan tillverka ”grönt stål” värt namnet. Därtill kommer vår produkt att innebära kostnadsmässiga fördelar för stålproducenter och pelletstillverkare genom ökad produktivitet. Vår produkt ger minskad energiförbrukning vid pelletstillverkningen och därefter till minskad slaggproduktion i masugnen och lägre utsläpp av koldioxid per producerat ton stål.

Projektutveckling

Förberedelserna för att starta anläggningsarbetet för gruvan pågår för fullt. Förutom diskussioner med potentiella leverantörer har vi under kvartalet diskuterat gränsdragningen för det markområde vi behöver få kontroll över med berörda markägare. Vi har även initierat en oberoende värdering av dessa områden.Vidare ha

r vi tagit fram förslag på kompensationsplaner för miljövärden vilka måste godkännas av Länsstyrelsen samt förankras hos Stora Enso som äger aktuella kompensationsområden.
Vi har lagt ut ett uppdrag att göra en uppdatering av planeringen för den nya infartstunneln till gruvan samt för att ta fram underlag för en ändrad lastningsterminal. Vi har även anlitat den engelska konsultfirman Paterson&Cooke för att utvärdera alternativ till den avfallshantering som tidigare studier baseras på. Målet är att vi ska hitta en lösning som väsentligt minskar gruvverksamhetens miljöpåverkan och samtidigt är ekonomiskt attraktiv.

När det gäller den kommande finansieringen utvärderar styrelsen ett antal olika spår. Vid förhandlingar kan man tyvärr inte alltid styra motpartens tidplaner och prioriteringar utan måste ha visst tålamod. Det är dock väldigt uppmuntrande att globalt verksamma aktörer – som för bara något år sedan inte visade något större intresse för vårt projekt – nu tar kontakt för att diskutera samarbete. Det ska bli mycket spännande att se vad diskussionerna kan leda fram till.

 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.

NIO delårsrapport Q1 2021