Fri, 22 May 2015 14:30:02 +0200

Delårsrapport januari – mars 2015

Väsentliga händelser under första kvartalet 2015

 • Resultatet från pilottester offentliggjordes i slutet av januari
 • Fastighetsägare överklagade den fastställda detaljplanen för industriområdena i Blötberget
 • Projekteringen av tågterminalen i Skeppmora avslutades
 • Cutfield Freeman&Co anlitades som bolagets finansiella rådgivare

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2015

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,7 mkr (-5,8)
 • Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 5,3 mkr (3,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,26 SEK (-0,50)
 • Likvida medel per 31 mars 2015 uppgick till 8,5 mkr (0,8)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • En uppdaterad uppskattning av mineraltillgångarna i Blötberget offentliggjordes i slutet av april
 • Länsstyrelsen avslog fastighetsägares överklagan av detaljplanen för industriområdena i Blötberget och detaljplanen har därefter vunnit laga kraft

VDs kommentarer

Viktigt steg framåt i skakig omvärld

Järnmalmsmarknaden verkar ha bottnat då priserna vände kraftigt uppåt under april. Den ”shake out” i marknaden som just nu pågår, förorsakad av den kraftiga expansionen av låghaltig malmproduktion från främst Rio Tinto, BHP Billiton och Fortescue i Australien, börjar även påverka den australiensiska statsbudgeten negativt. Det finns tecken på att de största malmproducenterna delvis tar intryck av den kritik som nu framförs från den australiensiska regeringen.

Marknaden börjar dessutom uppvisa tecken på en tydligare marknadssegmentering än tidigare, då det nu råder brist på malmkoncentrat med hög kvalité. Vi märker detta i de kontakter som potentiella kunder tar med oss.

Utifrån dessa kundkontakter uppfattar vi att efterfrågan på högkvalitativ järnmalmsslig kommer fortsätta att öka och överstiga det produktionsutbud som planeras de närmaste åren. Denna uppfattning understöds av den brasilianska järnmalmsproducenten Vales syn på marknaden, uttryckt i en artikel i Financial Times nyligen, där Vale, som är världens största järnmalmsproducent, bedömer att prispremien för hög malmkvalité kommer vara hög och långsiktigt uthållig. Det är gynnsamt för vårt projekt.

Under perioden utsåg vi Cutfield Freeman & Co till ny finansiell rådgivare. Företaget är en erkänd rådgivare inom råvarusektorn som ger oss tillgång till initierade kontakter med specialistfonder. Samarbetet är ett viktigt steg inför den kommande stora anläggningsfinansieringen.

Under perioden har arbetet fortsatt med genomförbarhets­studien för Blötberget och i mitten av april blev DMT klar med den tekniska delrapporten. Resultatet lyfter fram två positiva faktorer som kommer att vara mycket viktiga för projektets fortsatta framgång. Rapporten visar dels att produktionskostnaderna kan förväntas vara konkurrens­kraftiga även vid låga prisnivåer och dels på en väsentlig reduktion av det tidigare bedömda investeringsbehovet innan produktionen kan inledas.

Avsikten med den tekniska delrapporten är att vara en kontrollstation för det fortsatta processutvecklingsarbetet i samarbete med framtida kunder, att vara vägledande för den kommande detaljprojekteringen samt att utgöra underlag för arbetet med den fortsatta kapitaliseringen av bolaget.

Trots god utveckling inom Blötbergsprojektet och stundande bättre tider för producenter av järnmalmsslig med hög kvalité, kvarstår svårigheter med att finansiera bolagets verksamhet kortsiktigt fram till den stora anläggnings­finanseringen. Just nu pågår ett febrilt arbete med att säkra finansieringen av den sista delen av genomförbarhets­studien och det är min förhoppning att detta skall lyckas under de närmaste månaderna.

Christer Lindqvist
Verkställande direktör

Väsentliga händelser under perioden

Genomförbarhetsstudien för Blötberget

Under perioden pågick intensivt arbete under ledning av DMT Group, bolagets oberoende gruvkonsult, för att inom ramen för genomförbarhetsstudien färdigställa den tekniska delrapporten för bland annat mineraltillgångarna, gruvplaneringen och anrikningsprocessen. Delrapporten färdigställdes under april månad.

Det positiva resultatet från processtesterna hos GTK i Finland presenterades i början av januari och verifierar att anriknings­barheten av malm från Blötberget är god och att det är möjligt att framställa järnmalmskoncentrat med hög kvalité. Mineraliseringen i Blötberget innehåller både magnetit och hematit och anrikningstesterna visade att det är möjligt att kostnadseffektivt och med beprövade anrikningsmetoder framställa ett magnetitkoncentrat med över 70% järn och ett hematitkoncentrat med  66% järn.

Väsman

Under perioden inleddes arbetet med att färdigställa en koncessionsansökan för södra delen av Väsmanfältet.

Tillstånd

Under perioden uppfyllde bolaget ett viktigt villkor i domen från Mark & Miljödomstolen i mars förra året, då bolagets kompen­sa­tionsplan för förlorade naturvärden vid återstart av gruvpro­duk­tionen i både Blötberget och Håksberg lämnades in till Länsstyrelsen i Dalarna för godkännande.

Den av Ludvika kommun godkända detaljplanen för industri­om­råden i Blötberget överklagades under perioden hos Länsstyrelsen.  I början av april avslogs överklagan och därefter har vunnit laga kraft.

Inga undersökningstillstånd har frånträtts under perioden.

Finansiering

Under perioden erhöll bolaget ett lånelöfte från några större aktieägare och anlitade den engelska firman Cutfield Freeman & Co som finansiell rådgivare för det kommande finansieringsarbetet.

Aktien och ägarförhållanden

Aktiekapitalet uppgick vid periodens slut till 2 516 497 kronor fördelat på 14 510 712 aktier, med ett kvotvärde om 0,17 kronor per aktie. Antalet aktieägare uppgick till 1 806.

Finansiell ställning

Koncernen hade på balansdagen en likviditet på 8,5 mkr. Soliditeten uppgick till 83,55%. Koncernens egna kapital uppgick till 95,2 mkr, vilket motsvarade 6,6 kronor per aktie.

Investeringar

Under perioden januari – mars 2015 uppgick investering­arna till 5 286 tkr. Hela beloppet avser prospekteringstillgångar och utredningsarbeten kring den planerade återstarten av gruvdriften i Blötberget.

Anställda

Under perioden har i genomsnitt nio personer varit anställda i bolaget.

Finansiell kalender

Delårsrapport januari – juni 2015: 21 augusti 2015

Delårsrapport januari – september 2015: 21 november 2015

Bokslutskommuniké för räkenskapsåret 2015: februari 2016

Risker och osäkerhetsfaktorer

Förutom risker kopplade till framtida världsmarknads­priser på järnmalmsprodukter som påverkar lönsamheten i projektet och tekniska risker är möjligheterna att starta verksamheten beroende av att samtliga nödvändiga myndighetstillstånd erhålls samt att det omfattande kapitalbehovet kan tillgodoses.

Inga väsentliga förändringar har inträffat som föranleder ändring av denna beskrivning.

Händelser efter periodens utgång

En ny uppskattning av bolagets mineraltillgångar i Blötberget offentliggjordes i april. De nya uppskattningarna baseras på fördjupade analyser som skett i samband med framtagandet av tekniska rapporter för den slutliga genomförbarhetsstudien. Kända och indikerade mineraltillgångar i Blötberget uppgår nu, givet en ”cut off-halt” om 25% järn, till 42,5 Mton med 41,9 % järn respektive 5,3 Mton med 38,2 % järn, medan antagna tillgångar uppgår till 5,4 Mton med 33,5 % järn

Årsredovisning och finansiella rapporter

Företagets pressreleaser och finansiella rapporter distribueras via Cisionwire och finns tillgängliga på www.nordicironore.se

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q1 2015