Thu, 18 Feb 2021 08:00:00 +0100

Bokslutskommuniké januari – december 2020

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2020

 • Optimeringsstudien för Blötberget avrapporterades av Whittle Consulting.
 • Riktad emission av aktier till Whittle Equity.
   

Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,1 mkr (-2,8)
 • Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 4,9 mkr (0,1)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,07 SEK (-0,14)

Helåret, 1 januari – 31 december 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -9,0 mkr (-11,2)
 • Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 7,3 mkr (12,1)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,29 SEK (-0,55)
 • Likvida medel per 31 december 2020 uppgick till 5,2 mkr (13,0

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång

Ett annorlunda, men för Nordic Iron Ore framgångsrikt, år      

Det blir inte alltid som man tänkt sig. Året hade inte mer än börjat när pandemin ändrade förut­sätt­ningarna. Arbeten som krävde fysiska möten måste skjutas på framtiden och aktiemarknaden sjönk kraftigt. Samtidigt gav detta ett lämpligt tillfälle att låta Whittle Consulting göra en optimeringsstudie innan vi fortsatte arbetet med att söka kapital.

Genom optimeringsstudien fick vi, dels en omfattande kontroll av genomförbarhets­studien, men framför allt ett underlag för att bygga en så lönsam gruva som möjligt. Arbetet bestod till stor del av omfattande datasimu­leringar, utförda i Australien med Whittles egenut­vecklade programvara, och var därmed väldigt ”covidanpassat” då konsulterna inte behövde resa till Sverige.

Vi är väldigt nöjda med att ha gjort studien. När det fjärde kvartalet inleddes med att Whittle Consulting presente­rade utfallet av optimerings­studien hade lönsamhets­siffrorna för projektet kraftigt förbättrats. Relativt genomförbarhets­studien ökade nettonuvärdet med över 50% till 172 miljoner USD givet samma grundläggande antaganden.

Whittle Consulting noterade tidigt att bolaget har ett i förhållande till projektvärdet väldigt lågt marknadsvärde och uttryckte intresse för att utföra hela studien mot betalning i aktier. Styrelsen valde sedermera att erlägga hela beloppet via betalning i aktier, varför Whittle vid årets utgång är bolagets tredje största aktieägare med ett innehav på inte fullt 7 procent. Det är glädjande att Whittle med deras stora erfarenhet av gruvprojekt på detta sätt visat sin tro på projektets potential.

Marknaden

Marknaden är aldrig lätt att förutspå. Under inledningen av året såg vi en kraftig nedgång i priserna till följd av utbrottet av corona-viruset. Problem av det här slaget är förvisso övergående, men att det skulle gå så snabbt att vända utvecklingen till en kraftig prisuppgång var en positiv överraskning. Kina kom tidigt ur sin nedgång medan det däremot var en del problem med leveranser från Brasilien och Australien. Prisutvecklingen för malm med 62% järnhalt försvagades under våren men har sedan visat styrka under större delen av året. Prisutvecklingen i Kina för malm med 62% järn framgår nedan:

Källa: Trading Economics.com

Nedgången till följd av pandemin minskade dock efterfrågan på järnmalm och eftersom ståltillverkarna hade lågt kapacitetsutnyttjande minskade efterfrågan på högvärdig malm med resultatet att premien för malm med mer än 62% järn sjönk påtagligt. Detta vände dock under det sista kvartalet när premien började stiga igen. I januari 2021 nådde premien per ton 8 USD per procent­enhet överstigande 62%. Det motsvarar ett pris i Kina överstigande 200 USD/ton för produkter av NIO:s kvalitet.

Framåtblick

Ludvika gruvor är ett samlingsnamn för förekomsterna vid Blötberget, Väsman och Håksberg. Vi planerar att börja med Blötberget för att sedan expandera vidare till Väsman och Håksberg.

Vi vill använda den snabba tekniska utvecklingen inom gruvindustrin och utforma en toppmodern, miljövänlig gruva med eldrift i största möjliga utsträckning. Här har vi hjälp av att den svenska gruvindustrin ligger i den absoluta framkanten av och driver på utvecklingen tillsammans med de svenska leverantörerna av gruvutrustning.

Vi har en stor fördel av att vi bygger en ny gruva från grunden.  I stället för att bara modifiera en befintlig gruva med gamla lösningar kan vi utan kompromisser designa en alltigenom modern gruva.

Sammantaget ser jag positivt på framtiden och när finansieringen är säkrad kommer vi att snabbt att sätta spaden i jorden.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.

NIO Q4 2020