Thu, 22 Nov 2018 16:00:00 +0100

Delårsrapport januari – september 2018

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2018 

 •  Nyemission tillför 32,4 mkr efter emissionskostnader.
 •  Styrelsen utökas med en person vid extra stämma.
 •  Ledningsgruppen omformas och utökas.
 •  Ansökan om notering lämnas in till Nasdaq First North.
 •  Projektarbetena fortsätter med bland annat mark- och vattenprover.

Tredje kvartalet, 1 juli– 30 september 2018

 •  Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 •  Resultat efter skatt uppgick till -2,5 mkr (-2,2)
 •  Investeringarna under perioden juli - september uppgick till 4,6 mkr (3,6)
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,13 SEK (-0,20)

Delårsperiod, 1 januari – 30 september 2018

 •  Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 •  Resultat efter skatt uppgick till -7,5 mkr (-7,1)
 •  Investeringarna under perioden januari – september uppgick till 8,3 mkr (7,6)
 •  Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,55 SEK (-0,80)
 •  Likvida medel per 30 september 2018 uppgick till 21,2 mkr (5,7)

Väsentliga händelser efter periodens utgång 

 • Bolagets aktie började handlas på Nasdaq First North den 1 oktober.

VD har ordet

De senaste månaderna har varit händelserika. I juni genomförde vi en framgångsrik företrädesemission och den första oktober noterades aktien på Nasdaq First North. Dessutom utvecklas järnmalmspriserna i rätt riktning.

Att Nordic Iron Ore utvecklas i rätt riktning råder det ingen som helst tvekan om och när jag summerar vår position ser framtiden gynnsam ut. För det första ökar efterfrågan, och därmed priset, på de malmprodukter som vi ska producera – högkvalitativ ”fines”.

För det andra vet vi att i Blötberget finns mineralresurser som möjliggör en produktion på 1,4 miljoner ton per år i 12–13 år. För det tredje har vi en mycket stor fördel i det att den infrastruktur som behövs för att kunna transportera järnmalms­produkter kostnadseffektivt – järnväg och hamn – finns på plats. Dessutom har vi redan alla tillstånd som krävs för att starta gruvbrytning vid Blötberget.

Det är mot bakgrund av dessa fyra fördelar som jag ser ljust på Nordic Iron Ores framtid. Ser vi till marknaden för järnmalm har priset för standardkvalitet varit tämligen stabilt och den tydliga uppdelningen av marknaden mellan höganrikad malm och malm av ordinär kvalitet (62%Fe) har fått allt större uppmärksamhet bland analytiker och i media.

Världsmarknadspriset för 62-procentig järnmalm har stigit till över 70 dollar per ton medan priset för 65-procentig malm stigit till närmare 100 dollar per ton (se nedanstående graf).

 

Den här utvecklingen är ljuv musik för NIO som uteslutande siktar på nischen för höganrikad malm, med halter väl överstigande 65%. Att drivkrafterna bakom den här utvecklingen till stor del är miljöhänsyn talar också för att det inte är någon tillfällig förändring.

Årets tredje kvartal

Tredje kvartalet var händelserikt för bolaget. Emissionen som tillförde 32,4 mkr efter emissionskostnader stängdes i början av juli, varefter en sammanläggning av aktierna genomfördes den 8 augusti.

I augusti hölls en extra bolagsstämma där styrelsen utökades med Gösta Bergman. Han är advokat med erfarenhet av gruvprojekt i tidiga skeden och helt oberoende av bolaget och större ägare. Därmed uppfylldes kraven för notering på Nasdaq First North och en formell ansökan kunde lämnas in.

Den första september skedde även en omorganisation och utökning av ledningsgruppen – Paul Marsden lämnade över VD-titeln till mig men fortsätter att aktivt stötta Nordic Iron Ore inom sina specialområden. Samtidigt utsågs Markus Karlsson till projektchef och platsansvarig för verksamheten lokalt vid gruvområdet. Markus har varit med i projekten en längre tid, främst som expert inom gruvbrytning och tillhörande frågor. Själv har jag arbetat som CFO sedan 2011 och vice VD sedan 2015. Under de åren har jag fått inblick i gruvnäringen och insett hur viktigt det är att involvera erfarna medarbetare och rådgivare, och vår nuvarande laguppställning tycker jag lever upp till det.

Resultaten av den genomförbarhetsstudie som nu genomförs kommer under våren 2019. Studien är omfattande och innehåller en teknisk beskrivning av gruvutvecklingsarbetet, grundläggande design samt relaterade kostnader som ingår i den ekonomiska utvärderingen. Detaljer som kommer definieras är bland annat val av utrustning, bemanningsplaner och produk­tionsplaner.

Det goda marknadsläget, att det finns gott om anrikningsbar malm vid Blötberget, att vi har logistiken och alla tillstånd på plats samt – inte minst – att vi nu börjar se målsnöret för genomförbarhetsstudien gör att vi otåligt ser fram mot att få börja bygga gruvan och påbörja driften.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.

Q3 2018-11-22