Fri, 22 Feb 2013 14:24:58 +0100

Bokslutskommuniké januari – december 2012

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2012

 • Det konvertibla lånet konverterades till 3 708 738 nya aktier och antalet aktieägare ökade till totalt 78.
 • Den första fasen av borrkampanjerna inom Väsmanfältet och Blötberget avslutades

Fjärde kvartalet, 1 oktober – 31 december 2012

 • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,1 MSEK (-3,8)
 • Investeringarna under perioden oktober - december uppgick till 11,9 MSEK (4,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,51 SEK (-0,49)

Helåret, 1 januari – 31 december 2012

 • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -21,9 MSEK (-7,4)
 • Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 26,2 MSEK (16,9)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -2,63 SEK (-0,98)
 • Likvida medel per 31 december 2012 uppgick till 18,9 MSEK (0,7) 

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Offentliggjort resultat av borrningar resulterade i avsevärt ökade mineraltillgångar, till 170 Mton
 • Tecknad avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn AB för leveranser på upp till 5 Mton/år
 • Ansökan om miljötillstånd kungjord av Mark- och Miljödomstolen

VDs kommentar

Nordic Iron Ore har under det fjärde kvartalet och under inledningen av 2013 nått viktiga framgångar. Våra borrkampanjer i Blötberget och Väsmanfälten under sommaren och hösten har slagit väl ut och resulterat i att vi i januari kunde utöka våra indikerade och antagna mineraltillgångar till sammanlagt 170 Mton. Därutöver har vi slutit en avsiktsförklaring med Oxelösunds Hamn om framtida leveranser, vilket ytterligare understryker det faktum att vårt projekt har en mycket starkt logistiklösning. Planen är allt jämt att starta järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor under senare delen av 2015.

Arbetet med ”feasibility”-studie pågår och ett viktigt led i detta arbete är bland annat process tester som kommer ligga till grund för att optimera process-layout, vilket också kommer styra kommande upphandling av anrikningsutrustning.

Vi har under det senaste halvåret sett gruvprojekt som inte uppnått de förväntade målen. Det är tråkigt för skandinavisk gruvindustri och skapar osäkerhet. Samtidigt är det nu vår uppgift att visa att vårt projekt har förutsättningar som skiljer sig väsentligt från dessa och att det är möjligt att framgångsrikt genomföra komplexa industriprojekt med hjälp av rätt organisation och kompetens parat med långsiktiga ägare. Vi har därför ambitionen att etablera en finansiellt stabil ägarkrets innan bolaget noteras. Detta bedömer vi vara avgörande för bolagets möjligheter att attrahera önskad anläggningsfinansiering inom den kommande 12-månadersperioden. Bolaget är alltjämt förberett för en marknadsnotering men styrelsen har, på grund av det osäkra läget på finansmarknaden, inte fattat beslut om tidpunkt för notering av bolagets aktie.

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Release