Wed, 22 Aug 2018 14:14:02 +0200

Delårsrapport januari – juni 2018

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2018     

 • Golder kontrakteras för slutförande av genomförbarhetsstudien för Blötberget.     
 • Studierna avseende den slutliga utformningen av gruvan och brytplaner avrapporteras.
 • Det tidigare långfristiga lånet ersätts till häften med en riktad aktieemission samt ett tvåårigt konvertibellån.
 • En företrädesemission om 36,5 mkr beslutas och påbörjas.

Andra kvartalet, 1 april– 30 juni 2018

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,6 mkr (-2,6)
 • Investeringarna under perioden april - juni uppgick till 2,6 mkr (3,1)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,02 SEK (-0,02)

Delårsperiod, 1 januari – 30 juni 2018

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -5,1 mkr (-4,9)
 • Investeringarna under perioden januari – juni uppgick till 3,7 mkr (4,0)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 SEK (-0,06)
 • Likvida medel per 30 juni 2018 uppgick till 1,0 mkr (10,6)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Företrädesemissionen slutförs och bolaget till förs cirka 33 mkr efter avdrag för emissionskostnader.
 • Bolaget kallade till en extra stämma för kompletterande val av styrelseledamöter.


NIO inleder färdigställandet av den ekonomiska utvärderingen av projektet i Blötberget och marknaden fortsätter se lovande ut 

Efter att ha anlitat Golder för att slutföra de tekniska och ekonomiska arbetena på genomförbarhetsstudien för Blötberget har arbeten påbörjats med specifikationer avseende nödvändig utrustning och slutlig utformning av gruvan som behövs inför konstruktionsfasen. Vid det blivande industriområdet där bl a anrikningsverket, malmhanteringsutrustning och järnvägs­terminal avses placeras kommer vissa markunder­sökningar att genomföras.

För att säkerställa de återstående arbetena i genomförbarhets­studien under resten av året och början av 2019 genomfördes en framgångsrik företrädesemission under juni månad.

Copperstone Resources AB har under kvartalet delat ut aktier i NIO till sina ägare så att vi nu har drygt 9 000 ägare. Detta innebär att vi har en stor ägarbas inför noteringen på First North.

Marknaden

Nyligen genomförda diskussioner med två av de mest framstående analyshusen inom järnmalmsmarknaden, CRU och WoodMackenzie bekräftade den allmänna uppfattningen att en tudelning av marknaden utvecklas – en för standardprodukter med 62% järnhalt och ett nytt index för 65% som avspeglar malm av högre kvalitet. Att de två indexen går isär styrker det faktum att det finns en stark efterfrågan för högkvalitativ malm med en järnhalt överstigande 65%. Denna utveckling drivs, som tidigare påpekats, i stor utsträckning av Kina och dess miljöarbete men påverkas och förstärks även av det faktum att priset på koks nyligen har fyrdubblats. Detta innebär att en av de primära energikällorna för att smälta malmen har blivit väldigt dyr vilket gör att man söker malm av högre kvalitet för masugnarna i Kina för att öka produktiviteten i dessa. För att uppnå detta försöker man använda mer lokalt producerade pellets men kvaliteten på insatsmalmen för pelletstillverkningen behöver öka. Detta har resulterat i den ovanliga situationen att koncentrat för pelletstillverkning betingar ett ytterligare prispremie relativt priset för sinterslig.

Aktuell statistik som ger stöd för en uppdelning av de två delmarknaderna framgår av nedanstående diagram.

 

Premierna för alla kvalitetsprodukter, inkluderande pellets, är fortsatt höga och väntas fortsätta vara så åtminstone under de närmaste åren. Det förefaller inte finnas mycket nytt utbud av högkvalitativ malm på väg ut på marknaden (framförallt inte magnetit) för att mätta efterfrågan, särskilt som det endast finns ett fåtal projekt som kan återgå i produktion utan omfattande kapitalanskaffningar. De som har möjlighet att starta eller återgå till produktion är också småskaliga och kan inte möta efterfrågan fullt ut.

Efter diskussionerna med CRU och Woodmackenzie kommer de nu att ta med produktion från Nordic Iron Ore som sannolikt tillskott i marknaden från år 2021. Detta bör medföra att NIO blir omnämnt i internationell press och därmed finns med i kalkylerna för investerare, vilket kommer att medföra värdefull uppmärksamhet för NIO.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Paul Marsden Verkställande Direktör
tel: +44 7776 180 988

paul.marsden@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Q2 2018