Wed, 22 May 2019 08:30:00 +0200

Delårsrapport januari – mars 2019

Väsentliga händelser under första kvartalet 2019

  • Arbetet med genomförbarhetsstudien för Blötberget fortsatte
  • Mineralresursberäkningarna godkändes för genomförbarhetsstudien

Första kvartalet, 1 januari – 31 mars 2019

  • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
  • Resultat efter skatt uppgick till -2,5 mkr (-2,4)
  • Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 5,4 mkr (1,1)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,12 (SEK (-0,02)
  • Likvida medel per 31 mars 2019 uppgick till 3,8 mkr (2,7mkr)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Bolaget erhöll en kortfristig kreditförbindelse om 10 Mkr
  • SRK Consulting anlitades för en teknisk studie avseende Väsmanfältet
  • Bergsstaten beviljade bolagets ansökan om undersökningstillstånd för Ludvikafältet nr 1

Stabilt framåtskridande internt men viss dramatik på marknaden

Under första kvartalet bjöd marknaden på en del dramatik. Den tragiska olyckan i Brasilien som tvingade världens ledande leverantör av högvärdig malm att stänga ned ett antal gruvor fick priserna att stiga rejält. Efter hand har prisbilden stabiliserats, men priset för malm av standardkvaliteten 62% Fe ligger alltjämt något över 90 dollar per ton och för 65-procentig kring 113 dollar per ton. Detta skulle innebära ett pris om cirka 120 dollar per ton för malm av den kvalitet Nordic Iron Ore siktar på att producera. Marknads­utsikterna ter sig sålunda alltjämt fördelaktiga för vårt projekt.

Genomförbarhetsstudien för gruvan i Blötberget har kommit in i ett skede där grundarbetet är gjort och rapportavsnitten håller på att skrivas. Efter att det grundläggande designarbetet blivit klart har offert­förfrågningar sänts ut till potentiella leverantörer av utrustning och tjänster. Därmed får vi viktigt underlag för uppskattningarna av framtida kostnader och investeringar.

I januari ansökte vi om ett undersökningstillstånd för ett område som binder samman våra bearbetnings­kon­cessioner i Blötberget, Väsman och Håksberg. Ansökan beviljades av Bergsstaten i början av maj och vi kan nu planera för fortsatta undersökningar, framför allt i syfte att kunna ansöka om koncession för norra Väsman i syfte att senare kunna knyta samman Väsmanfältet med Håksbergsgruvan till ett samman­hängande gruvområde.

I februari höll vi en välbesökt informationsträff med närboende till Blötbergsgruvan. Även representanter för Ludvika kommun fanns närvarande då kommunen och bolaget har ett nära samarbete kring frågor som etableringen av gruvan kommer att medföra. Bland annat måste planer finnas för åtgärder om en sänkning av grundvattennivån närmast gruvan skulle medföra att någon dricksvattenbrunn sinar.

I april kontrakterade vi den internationellt erkända konsultfirman SRK för en studie av Väsmanföre­kom­sten. Syftet är dels att få en uppdaterad mineral­resursberäkning, dels att ta fram ett underlag för planeringen av den fortsatta prospekteringen och utvecklingen av Väsmanfältet. Eftersom vi har analyserat ett antal äldre borrkärnor sedan den förra beräkningen, har vi ökat kännedomen om mineralise­ringen. Studien kommer att vara klar samtidigt som Golder rapporterar genomförbarhet­sstudien för Blötberget, vilket kommer att ge oss en bättre samlad bild för utvecklingen av hela projekt Ludvika Gruvor.

Under maj har vi fått hjälp med prospektering kring Blötberget när forskare från det EU-finansierade projektet Smart Exploration, där NIO är industriell partner, genomförde seismiska undersökningar i området. Under juni kommer fortsatta undersökningar att ske, men nu från luften med hjälp av mätinstrument som kommer att hänga under en helikopter som flyger över våra mineraliseringar. Hela projektet syftar till att utveckla kostnadseffektiva och miljövänliga metoder för prospektering. Man testar instrumenten genom att jämföra mätresultaten med de kartläggningar vi gjort med hjälp av traditionell kärnborrning. För NIO:s del är vinsten att vi med hjälp av mätresultaten får ett bättre underlag för beslut om var ytterligare borrningar bör ske. Det kan bli stora besparingar av att kunna ”se ner i marken” innan borrningarna planeras.

Inom några veckor kan vi se utfallet av studien för Blötberget – ett utfall som potentiella investerare kommer att vilja ta del av inför ett eventuellt investe­ringsbeslut. Vi håller tummarna för att det blir lätt att fatta ett positivt beslut!

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.

Q1 2019