Fri, 20 Nov 2020 08:00:00 +0100

Delårsrapport januari – september 2 020

Väsentliga händelser under tredje kvartalet 2020

 • Whittle Consulting arbetar med optimeringsstudien för Blötberget.
 • Ett kortfristigt lån om 5 miljoner kronor togs upp i augusti.

Tredje kvartalet, 1 juli– 30 september 2020

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,4 mkr (-3,1)
 • Investeringarna under perioden juli - september uppgick till 1,5 mkr (3,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,08 SEK (-0,15)

Delårsperiod, 1 januari – 30 september 2020

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -6,9 mkr (-8,3)
 • Investeringarna under perioden januari – september uppgick till 2,4 mkr (12,1)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,23 SEK (-0,42)
 • Likvida medel per 30 september 2020 uppgick till 8,1 mkr (5,8)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Whittle Consulting avrapporterar utfallet av optimeringsstudie för Blötberget

Med sikte på den optimerade gruvan

Perioden dominerades av arbetet med optimerings­studien och vid utgången av september presenterade Whittle Consulting ett delresultat för basscenariot i studien. Resultatet var positivt och nettonuvärdet ökade kraftigt.

Basscenariot innebär, något förenklat, att Whittle utgått från vår genomför­bar­hets­studie, som är en s.k. DFS ”definitive feasibility study”, och optimerat produktions­planer för brytning och anrikning men i övrigt hållit sig till de grund­läggande antaganden och begräns­ningar som gjordes i den studien. Mer konkret innebär det att man justerat planeringen för när en viss del av gruvan ska brytas och med tillämpning av en s.k. ”ekonomisk cut-off”, i stället för enbart järnhalt. Kostnaden för brytning och uppfordring till dagen varierar bland annat med var i gruvan brytningen sker, och kostnaden för förädlingen varierar eftersom malmen har olika hårdhet i olika områden; dessutom har magnetit och hematit olika anriknings­egenskaper och prisbild mot kund.

Optimeringen av brytplanerna höjde det beräknade nettonuvärdet till USD 145,4 miljoner, vilket är en ökning med över 30% relativt genomför­barhets­studien.

Därefter analyserades möjligheterna att optimera produk­tionen i anrikningsverket och att maximera tidig produktion av magnetit. Det visade sig att en påtaglig förbättring är möjlig även här, om än med konsekvensen att viss produktion sker av en tredje produkt i form av ett grovkornigare magnetitkoncentrat.

Detta modifierade optimeringsscenario visar på ett nettonuvärde om drygt USD 169 miljoner och en intern­ränta om 21,4% före skatt.

Simuleringar har även gjorts för scenarion där antagan­dena till viss del avviker från de som ligger till grund för genomförbarhetsstudien. Exempelvis har minskade investeringskostnader genom användning av entre­pre­nörer och enklare utformning av anläggningar inkluderats i några simuleringar.

Ett annat exempel är att det enligt historisk dokumenta­tion finns cirka 5 miljoner ton kvar att bryta i den historiska Blötbergsgruvan, vilken lämnades helt utanför genomför­barhetsstudien. Antaganden om brytning av dessa historiska mineraltillgångar samt reducerade inve­ste­ringskostnader och användande av entreprenörer ökar nuvärdet ytterligare till mellan 180 och 255 MUSD.

Diskussioner med leverantörer och entreprenörer har lett fram till förslag och offerter inom samtliga större områden. Senast fick vi klart med ett förslag på utformning av system för elektrifiering, automation och styrsystem, och med detta är vi nu redo att starta detaljprojekteringen så snart vi säkrat finansieringen för detta arbete.

Finansieringen fram till byggstart måste ske i flera steg. Vi vill snabbt komma igång med de sista förberedelserna för bygget och söker därför ett mindre tillskott före den stora byggfinansieringen. Vi utvärderar för närvarande olika typer av lånefinansiering. Vi vill naturligtvis ha de mest fördelaktiga villkoren, men de billigaste lånen är tyvärr inte de snabbaste att få på plats så vi kan behöva göra en avvägning eftersom vi är angelägna att snabbt komma igång och bygga gruvan.

Hur lång tid finansieringsarbetet tar vet vi först i efterhand. Därför måste vår tidplan vara flytande fram till dess att finansieringen säkrats för själva anläggnings­arbetet.  Därefter bedömer vi att byggtiden uppgår till cirka två år.

Marknaden

Marknaden höll sig i allt väsentligt stabil och på en hög nivå under kvartalet, främst drivet av Kina som kom tillbaka starkt vad avser tillväxt och konsumtion, men även på grund av leveransproblem och skärpning av miljökraven, främst i Kina, men också på andra håll.

Insikten att alla producenter kommer att få ökade kostnader för att ta hänsyn till alla sociala- och säkerhets­relaterade frågor som aktualiserats de senaste åren har bidragit till prisökningar på terminsmarknaden. Utvecklingen av kolfri ståltillverkning går snabbt och de interimistiska faserna inkluderar DRI-teknik och därmed behovet av högkvalitativa järnmalmer. Detta är en trend som definitivt talar för Nordic Iron Ore.


För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.

Release