Thu, 23 May 2013 18:30:00 +0200

Delårsrapport januari – mars 2013

Väsentliga händelser under första kvartalet 2013

  • Tidpunkt för slutbehandling av ansökan om miljötillstånd hos Mark- och Miljödomstolen fastställd
  • Resultat från borrkampanjer offentliggjordes – totala mineraltillgångarna ökade med ca 178%
  • Avsiktsförklaring om järnmalmsleveranser tecknades med Oxelösunds Hamn

 Delårsperioden, 1 januari – 31 mars 2013

  • Intäkterna uppgick till 0 MSEK (0)
  • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-4,2)
  • Investeringarna under perioden januari - mars uppgick till 4,9 MSEK (2,1)
  • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,41 SEK (-0,55)
    • Likvida medel per 31 mars 2013 uppgick till 6,6 MSEK (4,2)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Avsiktsförklaring avseende marknadsföring och leveranser av järnmalmsprodukter på upp till 600 tusen ton per år tecknades.

VDs kommentar
Året har inletts med såväl positiva som negativa händelser. Positivt är att vårt projekt har gjort stora framsteg.

I januari kunde vi publicera en ny uppskattning av mineraltillgångarna. Denna visade att vi nästan trefaldigat våra indikerade och antagna mineraltillgångar till sammanlagt 170 miljoner ton med goda järnhalter. För Blötberget innebar det en ökning av våra totala mineraltillgångar med ca 66 procent jämfört med senast gjorda uppskattning och ger oss stora förhoppningar att ytterligare kunna öka tillgångarna som resultat av den andra delen av borrkampanjen som planeras för innevarande år.

Olyckligtvis har vi tyvärr påverkats negativt av stora problem som drabbat andra aktörer i vår bransch, vilket gett kapitalmarknaden en negativ bild av svenska järnmalmsprojekt. Detta medför att vi och andra bolag som utvecklar järnmalmsprojekt tvingas lägga betydande resurser på kapitalanskaffningsfrågor – resurser som i stället borde användas för att driva projekten framåt.

Glädjande nog skrev vi nyligen på vår första avsiktsförklaring avseende kommande malmleveranser. Denna avser leveranser av upp till 600 000 ton järnmalmsprodukter per år till Coal and Ore Trading Ltd. Mot bakgrund av detta planerar vi nu att starta produktionen i Blötbergsgruvan redan under andra halvåret 2014. Den tidigarelagda produk-tionen planeras ske med förenklade metoder och hela arbetet kommer att läggas ut på entreprenadföretag. Vår ursprungliga projektplan, med målsättningen att från 2018 i egen regi producera 4,4 miljoner ton höganrikade järnmalmsprodukter per år, står dock fast.

Produktionsstarten i Blötbergsgruvan utgör den första etappen i en stegvis utveckling av det integrerade projekt som omfattar förekomsterna i Blötberget, Väsmanfältet och Håksberg. Den successiva produktionsstarten som vi avser att genomföra syftar till att totalt sett optimera projektet och minska riskerna vid genomförandet. Detta innebär även att investeringarna kommer att kunna ske in i flera steg i takt med utbyggnaden, vilket minskar finansieringsrisken i projektet.

Sammanfattningsvis så utvecklas vårt projekt positivt, men finansieringsarbetet har försvårats och försenats av omvärldsfaktorer. Vi avvaktar därför alltjämt med planerna på en marknadsnotering av bolaget och riktar nu ett erbjudande till en begränsad krets investerare för att finansiera den slutliga lönsamhetsstudien inför starten av steg ett i projektet Ludvika Gruvor, återstarten av brytningen i Blötbergsgruvan.

Christer Lindqvist, VD Nordic Iron Ore

För ytterligare information: Christer Lindqvist, VD 0240-88301
                                           christer.lindqvist@nordicironore.se
 

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

NIO Q1 2013