Fri, 18 Feb 2022 08:00:00 +0100

Bokslutskommuniké januari – december 2021

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2021

 • Den beslutade kvittningsemissionen utökar antalet aktier med 3 552 062 st.
 • Den kortfristiga lånefaciliteten förlängs till halvårsskiftet 2022.
 • Styrelsen börjar söka efterträdare till VD
 • Projektdirektören lämnar sitt uppdrag

Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,9 mkr (-2,1)
 • Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 1,8 mkr (4,9)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,05 SEK (-0,07)

Helåret, 1 januari – 31 december 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -8,8 mkr (-9,0)
 • Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 3,5 mkr (7,3)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,26 SEK (-0,29)
 • Likvida medel per 31 december 2021 uppgick till 2,8 mkr (5,2)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolaget undertecknar en avsiktsförklaring kring fortsatt utveckling av projektet med Cargill International Trading, en global verksam aktör.
 • Bolagets avgående VD kontrakterades att fortsätta på konsultbasis som interims-VD.

Vändningen

I förra kvartalsrapporten tackade jag för mig, men så fick jag då äran att efterträda mig själv, om än som interims-VD. Det innebär förhoppningsvis att jag får vara med när projektet får rejält med luft under vingarna.

Den viktigaste händelsen var att vi i slutet av året återupptog diskussioner från tidigare under året. Resultatet har vi relativt nyligen äntligen kunnat offentliggöra. Vi har undertecknat en viktig avsikts­förkla­ring med Cargill, en av de globalt största aktörerna inom handel med råvaror, som ska hjälpa oss att utveckla projektet, både som investerare och som ansvarig för försäljningen av våra produkter. Det är dock ett par villkor som skall uppfyllas innan affären är klar; dels ska de göra en genomgång av vårt projekt och dels måste vi säkerställa att vi kan matcha deras investering med minst motsvarande belopp. Lyckas vi med detta får vi ett kapitaltillskott i storleksordningen minst 100 mkr. Det är ett kvalitetsbevis för vårt projekt att en sådan aktör som Cargill är intresserade att gå in som delägare redan i detta skede innan anläggningsarbetena påbörjats.

Marknaden   
Som rapporterades under tredje kvartalet 2021 drabba­des järnmalmspriserna av något av en kollaps från de tidigare överraskande toppnoteringarna. Detta berodde delvis på en bubbla som sprack och policy­förändringar i Kina för att begränsa stålpro­duktionen. Men som förutspått var detta en överreaktion, till stor del driven av ett negativt marknadssentiment som fick baspriserna på järnmalm, att tillfälligt sjunka till under USD 100/t.                

Som framgår av diagrammet från Fasmarkets ovan förstärkte osäkerheten på marknaden, till viss del driven av spridningen av den nya covidvarianten, den nedåt­gående spiralen av järnmalmspriset. Men som också kan ses blev marknaderna under de sista veckorna av Q4 mer motståndskraftiga och allt eftersom problemen med försörj­ningskedjan/logistik fortsatte började malmpriserna återhämta sig. Priset låg i mitten av februari åter kring 145 USD per ton.              

Det viktigaste för NIO är att premierna för järnmalm av högre kvalitet började återhämta sig under slutet av fjärde kvartalet 2022 och inledningen av 2022. Se graf nedan som visar prisskillnaden för 65% respektive 58% järn jämfört med priset för 62%.  

                                                

Den positiva utvecklingen beror till stor del på Kinas fortsatta strävan att förbättra luftkvaliteten inför vinter-OS, och i stället för att minska stålproduktionen vill man uppnå detta genom att använda malm av högre kvalitet som råvara vid ståltill­verk­ningsprocessen. Till detta kommer den fortsatta utvecklingen mot en fossilfri framtid inom stålindustrin, och insikten att för de flesta stålföretag (och länder) att ett lättillgängligt sätt att göra en märkbar minskning av koldioxidutsläppen är att använda järnmalm/skrot av högre kvalitet. I Europa ökar kostnaderna för utsläppsrätter, vilket driver på önskan att minska utsläppen. Dessa trender kommer att bidra till att pressa premierna allt högre, och skillnaderna mellan kvaliteterna kommer att fortsätta att säkerställa att NIO har en av de mest eftertraktade högkvalitativa produk­terna att erbjuda marknaden och till premiumpriser.

Sammantaget kan jag konstatera att Nordic Iron Ore utvecklas i rätt riktning. Samarbetet med Cargill är mycket viktigt och kommer sannolikt att öppna nya dörrar och leda till att projektet tar ett rejält steg framåt inom en relativt snar framtid.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 0240 88 302

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.

NIO Bokslutskommuniké 2021, 2022 02 18