Investerare


Wed, 26 Sep 2018 16:22:13 +0200

Nordic Iron Ore AB (publ) har erhållit godkännande för notering på Nasdaq First North och offentliggör bolagsbeskrivning

Bolagsbeskrivning 2018

Nordic Iron Ore AB:s (publ) (”Bolaget” eller ”NIO”) aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019 har godkänts för notering på Nasdaq First North Stockholm. Första dag för handel i Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019 planeras till måndag den 1 oktober 2018. Bolaget har med anledning av noteringen upprättat en bolagsbeskrivning.

Bolaget har ansökt om notering av Bolagets aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019 på Nasdaq First North Stockholm. Nasdaqs granskning av Nordic Iron Ore är nu slutförd och Bolagets ansökan om upptagande till handel av aktier och teckningsoptioner av serie 2018/2019 har idag den 26 september 2018 godkänts. Beslutet är villkorat av att Bolaget (i) senast två dagar före första dag för handel uppdaterar sin hemsida i enlighet med First North Nordic Rulebook samt att (ii) ingenting inträffar i Bolaget före första dag för handel som skulle kunna föranleda en annan bedömning av Nasdaq. Första handelsdag planeras att bli den 1 oktober 2018 och aktierna kommer att handlas under kortnamnet ”NIO” med ISIN-kod SE0003723709. Teckningsoptionerna av serie 2018/2019 kommer att handlas under kortnamnet ”NIO TO1” med ISIN-kod SE0011281690.

Med anledning av noteringen på Nasdaq First North har Bolaget upprättat en bolagsbeskrivning som härmed publiceras och hålls tillgänglig på Nordic Iron Ores hemsida, www.nordicironore.se.

”Nordic Iron Ore har under några år arbetat med förberedelser för återstarten av gruvdriften i Ludvika. För att möjliggöra slutförandet av genomförbarhetsstudierna för gruvan i Blötberget har vi nyligen genomfört en nyemission, som tillförde bolaget cirka 33 MSEK efter emissionskostnader, och genomför nu en notering på Nasdaq Stockholm First North. Vi tror att noteringen kommer att öka medvetandet om bolagets verksamhet och stärka varumärket gentemot investerare, kunder, affärspartners och övriga intressenter.” säger Lennart Eliasson, VD i NIO.

Rådgivare

Stockholm Corporate Finance är finansiell rådgivare och Hamilton Advokatbyrå legal rådgivare till Bolaget i samband med noteringen.

Nordic Iron Ore har anlitat Wildeco Ekonomisk Information AB som Certified Adviser på Nasdaq First North. För mer information, vänligen besök www.wildeco.se.

Kort om Nordic Iron Ore

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalms-produktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. För mer information, se www.nordicironore.se.

För mer information, kontakta:

Lennart Eliasson, VD, Nordic Iron Ore

Tel: +46 70-640 5177, e-post: lennart.eliasson@nordicironore.se

Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande tid som ovan.

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR PUBLICERING, DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTION ELLER OFFENTLIGGÖRANDE SKULLE VARA OTILLÅTEN ENLIGT TILLÄMPLIG LAG. 

Offentliggörande eller distribution av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag och personer i de jurisdiktioner där detta pressmeddelande har offentliggjorts eller distribuerats bör informera sig om och följa sådana legala restriktioner. Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte en inbjudan eller ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper i Nordic Iron Ore.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller annat land där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller uppvisas på sätt som står i strid med sådana restriktioner. Underlåtenhet att efterkomma denna anvisning kan innebära brott mot United States Securities Act från 1933 eller tillämpliga lagar i andra jurisdiktioner.