Investerare


Wed, 18 Aug 2021 15:00:00 +0200

Delårsrapport januari – juni 2021

NIO delårsrapport Q2 2021 2021-08-18

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2021

 • Veidekke Sverige anlitas för projektering av rampen mellan gruva och industriområde
 • Paterson & Cooke anlitas för studie kring hantering av anrikningssand
 • Samarbetsavtal ingås med Epiroc

Andra kvartalet, 1 april– 30 juni 2021

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,2 mkr (-2,0)
 • Investeringarna under perioden april - juni uppgick till 0,6 mkr (0,4)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till –0,07 SEK (-0,07)

Delårsperiod, 1 januari – 30 juni 2021

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,9mkr (-4,6)
 • Investeringarna under perioden januari – juni uppgick till 2,6 mkr (0,8)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,15 SEK (-0,15)
 • Likvida medel per 30 juni 2021 uppgick till 5,4 mkr (5,8)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Bolagets kortfristiga lånefacilitet om 10,5 Mkr förlängdes till årets utgång.

Förberedelser för anläggningsarbeten och en fortsatt positiv marknadsutveckling

Att världen måste minska sina utsläpp av växthusgaser råder det ingen som helst tvekan om, vilket inte minst FN:s klimatpanel, IPCC, återigen slog fast i sin senaste rapport. Stålindustrin står för en stor andel av utsläppen och allt fler stålproducenter, såväl i Sverige som globalt, arbetar med att minska sin klimatpåverkan genom kraftigt reducerade utsläpp.

För att nå önskad reduktion av utsläpp från ståltillverkning – samtidigt som efterfrågan på stål väntas öka – kommer tillverkarna att tvingas använda produktionsmetoder som kräver malmprodukter av mycket hög kvalitet. Det ökar intresset för just den typ av produkter som Nordic Iron Ore ska producera, vilket också bekräftas av nya kontakter från företag som vill diskutera olika samarbeten med oss.

Vårt mål är att bygga en toppmodern gruva med så låg klimatbelastning som möjligt. För att göra det arbetar vi parallellt med flera saker. Under årets andra kvartal har vi bland annat anlitat konsultbolaget Paterson&Cooke som analyserar olika alternativ för att bättre hantering av anrikningssanden. Vår målsättning är att en så stor andel som möjligt ska deponeras under jord, vilket minskar påverkan ovan jord.

Vi har även anlitat Veidekke Sverige för att projektera den ramp som ska förbinda industriområdet i Skeppmora, där anrikningsverket kommer att ligga, med Blötbergsgruvan. Förbindelsen kommer att vara ett tidskrävande arbete och vara förenat med betydande kostnader och därför är det viktigt att noggrant utvärdera olika alternativ. Vi och Trafikverket har startat en arbetsgrupp som ska uppdatera den befintliga projekteringen av järnvägs­terminalen.

VB Energi har drabbats av en försening i arbetet med att flytta kraftledningen. Man har haft problem med vissa materielleveranser men räknar med att vara klara under innevarande kvartal. Nu fortsätter samarbetet med att projektera det blivande ställverket som ska koppla samman industriområdet med den flyttade kraftled­ningen.

Marknadsutveckling

Årets andra kvartal präglades av ökande volatilitet i pris­sättningen av järnmalm. Priserna är fortfarande på en hög nivå, inte minst visade premiumprissättningen för högre kvaliteter fortsatt styrka. En del av prisuppgången förklaras av de kraftigt ökade transportkostnaderna. Hela logistikkedjan är ansträngd och känslig för störningar förorsakade av ogynnsamt väder, vilket tillsammans med svårigheterna för de större leverantörerna att öka leveranserna leder till ökad osäkerhet som i sin tur leder till prisuppgång. Den starka prisutvecklingen och de ökade skillnaderna i pris för olika kvalitetsindex framgår tydligt av nedanstående graf:

I diagrammet framgår tydligt hur prisskillnaden mellan malm av olika kvalitet ökat under innevarande år; framför allt har priset för malm av lägre kvalitet tappat i jämfö­relsen.

Den starka utvecklingen på järnmalmsmarknaden och intresset för grönare ståltillverkning är en utomordentlig bakgrund för att nu äntligen finansiera projektet och påbörja de praktiska byggnadsarbetena. Vi har en mycket spännande tid framför oss och en viktig uppgift vi nu arbetar med är att säkra de personalresurser som kommer att krävas när arbetet intensifieras under hösten.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.