Investerare


Thu, 12 Dec 2019 17:12:45 +0100

Nordic Iron Ores företrädesemission tecknad till 159 procent – styrelsen beslutar om överteckningsemission

Release

Nordic Iron Ore AB (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) har slutfört den företrädesemission om cirka 20,0 MSEK som beslutades om den 8 november 2019 och där teckningsperioden löpte från den 19 november till och med den 9 december 2019 (”Företrädesemissionen”). Företrädesemissionen har tecknats till cirka 159 procent varpå styrelsen även beslutat om en överteckningsemission om 5,0 MSEK. Därmed tillförs Bolaget cirka 25,0 MSEK före emissionskostnader och utfallet innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk.

”Vi är glada över utfallet och tackar för förtroendet från både nya och gamla aktieägare. Kapitalet ger oss bra förutsättningar att optimera kommande steg inför gruvdrift” säger Lennart Eliasson, VD för Nordic Iron Ore.

Företrädesemissionen i sammanfattning

Den som på avstämningsdagen den 15 november 2019 var registrerad som aktieägare i Nordic Iron Ore ägde rätt att med företräde teckna nya aktier i Bolaget. För varje befintlig aktie erhölls en (1) teckningsrätt. Innehav av fem (5) teckningsrätter berättigade till teckning av två (2) nya aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie. Härutöver erbjöds möjlighet att anmäla sig för teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen bestod av högst 7 991 276 aktier motsvarande en total emissionslikvid om cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader och omfattades till 100 procent av teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Styrelsen hade även möjlighet att emittera ytterligare högst 2 000 000 aktier genom en övertecknings­emission.

Slutligt utfall

Totalt tecknades 12 717 444 aktier motsvarande cirka 31,8 MSEK eller 159 procent av Företrädesemissionen, varav 7 420 922 aktier, motsvarande cirka 18,6 MSEK eller 93 procent av Företrädesemissionen, tecknades med stöd av teckningsrätter. 5 296 522 aktier, motsvarande cirka 13,2 MSEK eller 66 procent av företrädesemissionen, tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen har således tecknats till cirka 159 procent varpå styrelsen har beslutat om en s.k. överteckningsemission om 5,0 MSEK. Bolaget tillförs cirka 25,0 MSEK före emissionskostnader och av emissionslikviden har cirka 7,5 MSEK betalats genom kvittning mot fordringar på Bolaget. Utfallet av Företrädesemissionen innebär att inga emissionsgarantier kommer att tas i anspråk.

Överteckningsemission

Bolagets styrelse har, med stöd av det bemyndigande som lämnades vid årsstämman den 22 maj 2019, beslutat om en s.k. överteckningsemission av 2 000 000 aktier motsvarande 5,0 MSEK. Tilldelning inom ramen för överteckningsemissionen har skett i enlighet med de principer som finns angivna i det investerings­memorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 15 november 2019. Teckningskursen i överteckningsemissionen motsvarade teckningskursen i Företrädes­emissionen.

Besked om tilldelning

Tilldelning av aktier som tecknats i Företrädesemissionen utan stöd av teckningsrätter har genomförts i enlighet med de principer som finns angivna i det investeringsmemorandum som upprättats med anledning av Företrädesemissionen och som offentliggjordes den 15 november 2019. Besked om tilldelning av aktier som tecknats utan stöd av teckningsrätter kommer att ske på avräkningsnota som skickas till dem som tilldelats aktier idag den 12 december 2019. Tilldelade aktier ska betalas kontant och betalning ska senast vara Aqurat Fondkommission AB tillhanda senast på likviddagen den 17 december 2019, enligt instruktioner på avräkningsnotan. Inget meddelande går ut till de som inte fått tilldelning.

Aktier, aktiekapital och utspädning

Nordic Iron Ores aktiekapital kommer genom Företrädesemissionen och överteckningsemissionen att öka med 17 327 212,94 SEK till sammanlagt 51 974 081,01 SEK. Antalet aktier i Bolaget kommer att öka med 9 991 276 aktier till 29 969 470 aktier. Utspädningen för de aktieägare som inte tecknat nya aktier kommer att uppgå till cirka 33,3 procent.

För det fall en eller flera av emissionsgaranterna, istället för kontant garantiersättning, väljer att erhålla garantiersättning i form av nyemitterade aktier, kommer aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget att öka ytterligare till följd av en riktad nyemission av aktier till sådana emissionsgaranter. Närmare information om en sådan eventuell riktad nyemission kommer att kommuniceras av Bolaget i ett separat pressmeddelande.

Handel med BTA och omvandling av BTA till aktier

Handel med betalda tecknade aktier (BTA) pågår fram till dess att Företrädesemissionen har registrerats hos Bolagsverket, vilket beräknas ske under vecka 51 2019. Omkring sju arbetsdagar därefter kommer BTA omvandlas till nya aktier.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare och Bird & Bird Advokat KB är legal rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission AB agerar emissionsinstitut.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.