Investerare


Tue, 19 Nov 2019 11:35:00 +0100

Nordic Iron Ore – teckningsperiod inleds och inbjudan till investerarträffar

PM teckningsperioden inleds

Styrelsen i Nordic Iron Ore AB (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) beslutade den 8 november 2019 om en nyemission av högst 7 991 277 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare (”Företrädesemissionen”). Idag inleds teckningsperioden i Företrädesemissionen, i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.

Sammanfattning av villkoren

  • Företrädesemission av högst 7 991 277 aktier motsvarande en total emissionslikvid om cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader vid full teckning.
  • Vid en övertecknad Företrädesemission har styrelsen en möjlighet att emittera ytterligare högst 2 000 000 aktier genom en överteckningsemission, vilket skulle inbringa ytterligare högst 5,0 MSEK.
  • För varje befintlig aktie som innehades på avstämningsdagen den 15 november 2019 erhölls en (1) teckningsrätt. Fem (5) innehavda teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper från och med 19 november till 9 december 2019.
  • Handel med teckningsrätter sker mellan 19 november – 5 december 2019.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen.

Inbjudan till investerarträffar

Bolagets VD Lennart Eliasson presenterar Nordic Iron Ore vid nedanstående tillfällen under teckningsperioden.

Småbolagsjakten Live, Stockholm
Datum: 27 november 2019 kl. 18:15–18:45
Plats: GT30, Grev Turegatan 30

Anmälan via investerarbrevet.se/event, välj event Småbolagsjakten Live

Investerarpresentation Augment, Stockholm
Datum: 29 november 2019 kl. 12:00 – 13:00
Plats: Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2

Lättare förtäring, begränsat antal platser, anmälan: info@augment.se

Investerarpresentation Augment, Stockholm
Datum: 4 december kl. 12:00 – 13:00
Plats: Kontoret Nybroviken, Birger Jarlsgatan 2

Lättare förtäring, begränsat antal platser, anmälan: info@augment.se

Bakgrund & motiv

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag med målsättning att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika gruvor, bestående av Blötberget och Håksberg, samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har samtliga erforderliga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer vid drift kunna producera järnmalm av hög kvalitet.

Under 2019 har Nordic Iron Ore arbetat med att färdigställa genomförbarhetsstudien för Blötberget. Studien visar att goda förutsättningar finns för en lönsam gruvdrift, bland annat med en bedömd årlig EBITDA om cirka 600 MSEK vid full drift. Bolaget har därför nu inlett förberedelserna för produktion. Utöver gruvutvecklingen genomför Bolaget en studie av Väsmanfältet, som antas ha en väsentligt större järnmalmsreserv. Då både Väsmanfältet och Håksberg angränsar till Blötberget finns potential för signifikanta stordriftsfördelar och synergier sett till infrastruktur.

Motivet till Företrädesemissionen att tillgodose Nordic Iron Ores kapitalbehov för förberedelserna inför inledandet av gruvdrift och att ge Bolaget nödvändigt utrymme för förhandling av erforderliga strategiska finansieringsavtal. Vidare möjliggörs kvittning av ägarlån, samt kvittning alternativt återbetalning av externa brygglån.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen. Aqurat Fondkommission är emissionsinstitut.

För ytterligare information

För ytterligare information om Företrädesemissionen, vänligen besök Bolagets emissionssida: http://nordicironore.se/investerare/emission-2019/

Lennart Eliasson, Verkställande Direktör

Tel: +46 70 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Kort om Bolaget

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser. (info@wildeco.se, tel: +46-8-545 271 00).

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.