Investerare


Wed, 14 Aug 2019 10:45:49 +0200

Uppdatering angående rapportering av genomförbarhetsstudien för Blötberget

Release

Nordic Iron Ore har tidigare meddelat att den genomförbarhetsstudie som konsultbolaget Golder Associates genomför för Blötberget är försenad. Enligt Golder Associates kommer studien att avrapporteras under augusti.

Golder Associates genomför sedan ungefär ett år en genomförbarhetsstudie åt Nordic Iron Ore rörande förutsättningarna för återstarten av gruvan i Blötberget. I slutet av juni meddelades att den pågående studien försenats men att Golder planerar att färdigställa studien mot slutet av juli eller tidigt i början av augusti 2019.

Ett rapportutkast omfattande samtliga tekniska delar presenterades i slutet av juli och bolaget lämnade sina synpunkter på materialet. Arbetet med att arbeta in dessa synpunkter pågår fortfarande men Golder Associates bedömning är att man skall kunna avlämna en ny rapport under innevarande månad. Nordic Iron Ore kommer att granska den uppdaterade studien men om inga ytterligare justeringar bedöms erforderliga blir detta den slutgiltiga rapporten.

– Det är beklagligt att studien inte kunnat avrapporteras som planerat, men tyvärr är det inget som vi kan rå på. Vi bedömer inte att detta kommer att leda till väsentligt negativa konsekvenser för oss och ser fram mot att komma vidare med projektet, säger Nordic Iron Ores VD Lennart Eliasson.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.