Investerare


Fri, 17 Jul 2020 14:24:24 +0200

Nordic Iron Ore upptar lån om 5 MSEK

Release

Nordic Iron Ore AB (”Bolaget”) har beslutat att uppta ett lån om 5 MSEK som tillför Bolaget ytterligare rörelsekapital. Kapitalförstärkningen ger Bolaget ökad flexibilitet och nödvändigt utrymme för att analysera resultatet från den optimeringsstudie som Whittle Consulting genomför. Studien kommer bland annat att fungera som en granskning och validering av Bolagets genomförbarhetsstudie och utvecklingsplan, men syftar också till att öka projektets nettonuvärde. Som tidigare har meddelats väntas studien vara klar senare under innevarande kvartal.

Sammanfattning av lånevillkoren:

  • Låneavtal om 5 MSEK är tecknat med en professionell investerare.  
  • Lånet löper med en årlig ränta om 12 procent.  
  • Lånet löper till och med den 28 februari 2021.
  • För det fall Bolaget genomför en emission under löptiden ska hela eller delar av lånebeloppet kunna kvittas till samma teckningskurs som i föreliggande erbjudande.

Sammantaget har styrelsen gjort bedömningen att villkoren för lånet är marknadsmässiga.

Augment Partners har agerat finansiell rådgivare till Bolaget vid transaktionen.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.