Investerare


Fri, 15 Nov 2019 18:50:02 +0100

Nordic Iron Ore offentliggör memorandum inför företrädesemissionen

PM om Informationsmemorandum

Nordic Iron Ore AB (”Nordic Iron Ore” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed memorandum med anledning av Bolagets företrädesemission, vars teckningstid inleds den 19 november. Memorandumet finns tillgängligt på Bolagets hemsida (www.nordicironore.se) och kommer finnas på Aqurat Fondkommission AB:s hemsida (www.aqurat.se). Teaser och anmälningssedel utan företrädesrätt kommer att publiceras på ovan nämnda hemsidor i samband med att teckningstiden inleds.

Sammanfattning av villkoren

  • Företrädesemission av högst 7 991 277 aktier motsvarande, vid full teckning, en total emissionslikvid om cirka 20,0 MSEK före emissionskostnader.
  • Vid en övertecknad Företrädesemission har styrelsen en möjlighet att emittera ytterligare högst 2 000 000 aktier genom Överteckningsemissionen, vilket skulle inbringa ytterligare högst 5,0 MSEK.
  • För varje befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen den 15 november 2019 erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) innehavda teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nyemitterade aktier till en teckningskurs om 2,50 SEK per aktie.
  • Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper mellan den 19 november – 9 december 2019.
  • Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från befintliga ägare om cirka 11,2 MSEK, motsvarande cirka 56 procent av Företrädesemissionen, samt garantiåtaganden om cirka 8,8 MSEK, motsvarande cirka 44 procent av Företrädesemissionen.

Rådgivare

Augment Partners AB är finansiell rådgivare i samband med Företrädesemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Lennart Eliasson, Verkställande Direktör

Tel: +46 70 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Kort om Bolaget

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.

För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser. (info@wildeco.se, tel: +46-8-545 271 00).

VIKTIG INFORMATION

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONG KONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA, ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDET, PUBLICERINGEN ELLER DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, VARA FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER ELLER SKULLE KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

ERBJUDANDET RIKTAR SIG INTE TILL PERSONER MED HEMVIST I USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DELTAGANDE SKULLE KRÄVA PROSPEKT, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER ÄN DE SOM FÖLJER AV SVENSK RÄTT.

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR FÖLJAKTLIGEN INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, VARE SIG DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SCHWEIZ, SINGAPORE, SYDAFRIKA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. INFORMATIONEN I DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE HELLER VIDAREBEFORDRAS, REPRODUCERAS ELLER UPPVISAS PÅ SÄTT SOM STÅR I STRID MED SÅDANA RESTRIKTIONER. UNDERLÅTENHET ATT EFTERKOMMA DENNA ANVISNING KAN INNEBÄRA BROTT MOT AMERIKANSKA SECURITIES ACT FRÅN 1933 ELLER TILLÄMPLIGA LAGAR I ANDRA JURISDIKTIONER.