Investerare


Thu, 18 Aug 2022 15:00:00 +0200

Delårsrapport januari-juni 2022

NIO Delårsrapport Q2 2022

Väsentliga händelser under andra kvartalet 2022

 • Bolagets ansökan om tilldelning av elkraft blev slutligen godkänd av Svenska Kraftnät.
 • Flytten av kraftledningen är genomförd.
 • Bolaget anställde en ny Verkställande Direktör att tillträda tjänsten 25 juli 2022.
 • Bolaget erhöll ett kortfristigt lån om 5 mkr.
   

Andra kvartalet, 1 april - 30 juni 2022

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -3,2 mkr (-2,2)
 • Investeringarna under perioden april - juni uppgick till 2,0 mkr (0,6)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,09 SEK (-0,07)

Delårsperiod, 1 januari – 30 juni 2022

 • Intäkterna uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -4,9 mkr (-4,9 mkr)
 • Investeringarna under perioden januari - juni uppgick till 4,3 mkr (2,6)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,13 SEK (-0,15)
 • Likvida medel per 30 juni 2022 uppgick till 4,3 mkr (5,4)
 • om 15,5 mkr har förlängts till årsskiftet.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Utestående lån om 15,5 mkr har förlängts till årsskiftet.

VD:s kommentarer:

Förbereder för att växla upp

För knappt en månad sedan tillträdde jag som VD och jag har redan lärt känna ett bolag som jag ser har en mycket god och intressant resa framför sig. För mig personligen känns det mycket bra att nu få ta över ansvaret och öka utvecklingstakten. Min tro är att jag med min utbildning och erfarenhet från gruv- och metallindustrin, i kombination med tidigare engagemang inom nystartade företag och finansiering, är precis vad bolaget behöver för framtiden.

Att Nordic Iron Ore befinner sig i en mycket bra position och har stor potential råder det ingen tvekan om. Vi ska inte bara öka den inhemska tillgången på järnmalm utan även producera ett järnmalmskoncentrat som är lämpligt för direktreduktion och för den pågående gröna omställningen av järn- och stålindustrin. Dessutom är mineraliseringen av hög kvalitet och kan vara av betydande volym och därtill har SGU deklarerat mineralfyndigheten som riksintresse. Sammantaget innebär det att jag ser se framför mig en långsiktigt välmående gruvdrift och produktion av järnmalmsprodukter som jag ska bygga upp.

Den inledande fasen är att återuppta gruvdriften i Blötberget och teckna leveransavtal för en betydande mängd järnmalmskoncentrat så att den verksamheten blir säkerställd och kan ligga till grund för framtida utvecklingsfaser. Detta arbete har initierats och på senare tid letts av min företrädare, Lennart Eliasson. Jag vill rikta ett stort tack till Lennart för hans insatser och engagemang.

Det andra kvartalet präglades till stor del av Cargills tekniska granskning (due diligence) gällande nästa fas i utvecklingen av samarbetet med Nordic Iron Ore. Den granskning som Cargill lät utföra var mer grundlig och omfattande än förväntat, men slutresultatet gav ett positivt besked. Den förlängda tiden som krävdes för granskningen anser jag ska ses som en investering för framtiden. De finansiärer som ska tillhandahålla den stora projektfinansieringen kommer att vilja göra en mycket omfattande genomlysning av bolaget och det är då bra att vara förberedd.

Under perioden fick vi positivt besked från Svenska Kraftnät, ett besked som innebär vi kan ta ut upp till 20 MW för den kommande gruvdriften. Att säkra elen är en viktig milstolpe och kan inte tas för givet på den nuvarande energimarknaden.

Vidare har ett nytt EU-finansierat forskningsprojekt startat med seismiska mätningar runt Blötberget och vi förväntar oss att resultaten kommer att förstärka och utöka de mycket intressanta indikationer som tidigare projekt visat.

När återetableringen av Blötberget är genomförd kommer verksamheten att producera cirka 1 600 000 ton järnmalms­koncentrat per år med en genomsnittlig järnhalt nära 69 %, en av de högsta på marknaden. Vi får starka signaler om att en sådan produkt, som kännetecknas av sin höga kvalitet, magnetithalt och låga koncentration av skadliga element, kommer att tas emot väl av stålindustrin. Anledningen är att denna kommer att vara mycket lämplig för att minska CO₂-intensiteten i stålframställningen.

Nu befinner vi oss i en intensiv period av kontraktsförhandlingar för leveranser, investeringen och det bredare strategiska partnerskapet med Cargill. Målet är att slutföra transaktionen så snabbt som möjligt. Den eventuella investeringen från Cargill på 50 miljoner SEK, som en del av en bredare kapitalanskaffning på minst 100 miljoner SEK, kommer att underlätta nästa fas i utvecklingen av Blötberget.

Arbetet med våra planer har fortskridit så att vi ska kunna ta projektet till nästa nivå. Vi har intensifierat våra diskussioner med möjliga leverantörer för ingenjörs- och byggtjänster samt leverantörer av el-, process- och gruvutrustning. Jag har påbörjat arbetet med att bygga Nordic Iron Ores nya organisationsstruktur och säkra en mycket kompetent ledningsgrupp för den fortsatta utvecklingen. Och det är bara att konstatera att det – precis som jag – är många som är intresserade av att få vara en del av den resa som Nordic Iron Ore står inför.                  
 

Ronne Hamerslag
Verkställande Direktör

Telefon: 0240 88 301
E-mail: ronne.hamerslag@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.