Investerare


Thu, 11 Jun 2020 14:04:02 +0200

Nordic Iron Ore AB beslutar om konvertering av utestående lån

Release

Styrelsen för Nordic Iron Ore AB (publ) har beslutat att reglera utestående konvertibelskuld genom konvertering till nyemitterade aktier.

Nordic Iron Ore AB har 2018 ställt ut konvertibla skuldebrev till Copperstone Resources med förfallodag 2020-06-11. Bolaget äger rätt att på förfallodagen begära konvertering av hela eller delar av lånet inklusive upplupen ränta. Styrelsen i Nordic Iron Ore har fattat beslut att påkalla full konvertering och hela låneskulden, motsvarande 7 990 219 kronor inklusive ränta, kommer att konverteras till 885 834 nya aktier i Nordic Iron Ore AB (publ).

Den fulla konverteringen till aktier innebär att antalet aktier i ökar med 885 834 från 30 369 470 till 31 255 304 och att aktiekapitalet ökar med 1 536 242 kr från 52 667 775 kr till 54 204 018 kr. Genom konvertering av konvertibellånet uppstår således en aktieutspädning om ca 2,8 procent.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00). Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg för offentliggörande tid som ovan.