Investerare


Mon, 01 Oct 2018 15:49:04 +0200

Förtydligande: Teckningskurs för Nordic Iron Ores teckningsoptioner är 10 kr per aktie och det krävs tio teckningsoptioner för att teckna en ny aktie

Nordic Iron Ore, Förtydligande 1 okt

Vid årsstämma i Nordic Iron Ore AB (publ) (”NIO” eller ”Bolaget”) den 22 maj 2018 beslutades om en sammanläggning av aktier (så kallad omvänd split) 1:10 genom vilken tio (10) aktier slogs ihop till en (1) aktie. Den genomförda sammanläggningen medförde motsvarande omräkning av villkoren för teckningsoptionerna, vilket innebär att tio (10) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie efter omräkning, till en teckningskurs om 10 kronor per aktie under utnyttjandeperioden 1 mars 2019 till och med den 31 maj 2019.

Den genomförda sammanläggningen av aktier 1:10, som genomförts med avstämningsdag 8 augusti 2018, medförde motsvarande omräkning av villkoren för teckningsoptionerna, vilket innebär att teckningsoptionerna kan utnyttjas för teckning av sammanlagt högst 3 654 555 nyemitterade aktier till en teckningskurs om 10 kronor per aktie. Det innebär att tio (10) teckningsoptioner berättigar till teckning av en (1) aktie. Det totala antalet utestående teckningsoptioner ändras inte, utan är fortsatt 36 545 550 stycken. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna tillförs Bolaget högst cirka 36,5 miljoner kronor. Vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna av serie 2018/2019 kommer 3 654 555 aktier att utges, vilket motsvarar en utspädning om cirka 15,5 procent av Bolagets aktiekapital och röster.

Nordic Iron Ores aktier och teckningsoptioner serie 2018/2019 handlas från och med idag 1 oktober 2018 på Nasdaq First North Stockholm.

För mer information, kontakta: 

Lennart Eliasson, VD, Nordic Iron Ore 

Tel: +46 70-640 5177, e-post: lennart.eliasson@nordicironore.se

Kort om Nordic Iron Ore 

Nordic Iron Ore AB (publ) är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalms-produktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg samt utveckla det mellanliggande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet. För mer information, se www.nordicironore.se, där det även går att finna den Bolagsbeskrivning som upprättats med anledning av Bolagets ansökan om notering på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser på Nasdaq First North.

Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande tid som ovan.