Investerare


Thu, 30 Jun 2022 21:23:28 +0200

Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB den 30 juni 2022

Kommuniké från Bolagsstämma 2022

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2021 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, om att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2021.

Årsstämman beslutade att styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade att frågorna om antalet styrelseledamöter och val av styrelseledamöter ska anstå till fortsatt stämma. 

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB omvaldes till revisionsbolag, vilka låtit meddela att Anna Rozhdestvenskaya kommer att vara huvudansvarig revisor.

Årsstämman beslutade om ändring av bolagsordningen så att aktiekapitalet i bolaget ska uppgå till lägst 64 340 090 kronor och högst 257 360 360 samt att antalet aktier i bolaget ska uppgå till lägst 37 100 000 och högst 148 400 000 aktier.

Avslutningsvis beslutade stämman att bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget vid utgivande, utbyte och/eller konvertering ska kunna ökas med sådant belopp och antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för aktuell emission.

Fullständig information om varje förslag som antogs vid årsstämman kan laddas ner på www.nordicironore.se.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).