Investerare


Wed, 22 May 2019 19:04:12 +0200

Kommuniké från årsstämma i Nordic Iron Ore AB den 22 maj 2019

Release

Årsstämman i Nordic Iron Ore AB ("Bolaget") röstade för samtliga av styrelsens och valberedningens förslag.

Tomas Olofsson, Jonas Bengtsson och Gösta Bergman omvaldes till styrelseledamöter och Timo Lindborg nyvaldes till styrelseledamot i Bolaget för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Årsstämman fastställde resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 2018 och beslutade, i enlighet med styrelsens förslag och revisorns tillstyrkande, om att samtliga till stämmans förfogande stående vinstmedel skulle balanseras i ny räkning.

Årsstämman beviljade styrelsens ledamöter och den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Årsstämman beslutade även att:

-       styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor vardera till ledamöter som inte är anställda i Bolaget samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning;

-       omvälja revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, vilka låtit meddela att Annika Wedin kommer kvarstå som huvudansvarig revisor;

-       anta principer för utseende av valberedning; 

-       ändra § 4 och § 5 i Bolagets bolagsordning innebärande en höjning av lägsta- samt högstagränserna för tillåtet aktiekapital och antal aktier i Bolaget, varvid aktiekapitalet ska kunna uppgå till lägst 34 000 000 kronor och högst 136 000 000 kronor och antalet aktier ska kunna uppgå till lägst 19 000 000 och högst 76 000 000; samt

-       bemyndiga styrelsen att fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, varvid aktiekapitalet och antalet aktier i Bolaget vid utgivande, utbyte och/eller konvertering ska kunna ökas med sådant belopp och antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för aktuell emission.

Fullständig information om varje förslag som antogs vid årsstämman kan laddas ner på www.nordicironore.se. 

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.