Investerare


Fri, 22 Feb 2019 15:00:00 +0100

Bokslutskommuniké januari – december 2018

Bokslutskommuniké 2019-02-22

Väsentliga händelser under fjärde kvartalet 2018

 • Bolagets aktie togs upp till handel på Nasdaq First North.
 • Arbetet med genomförbarhetsstudien för Blötberget pågick intensivt.

Fjärde kvartalet, 1 oktober– 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,7 mkr (-2,0)
 • Investeringarna under perioden oktober-december uppgick till 6,6 mkr (1,2)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,13 SEK (-0,02)

Helåret, 1 januari – 31 december 2018

 • Nettoomsättningen uppgick till 0 mkr (0)
 • Resultat efter skatt uppgick till -10,2 mkr (-9,1)
 • Investeringarna under perioden januari - december uppgick till 14,9 mkr (8,8)
 • Resultat per aktie före utspädning uppgick till -0,67 SEK (-0,09)
 • Likvida medel per 31 december 2018 uppgick till 9,2 mkr (2,4)

Väsentliga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

Intensivt arbete med genomförbarhetsstudien och en fortsatt positiv marknadsutveckling 

Då var sista kvartalet till ända och vi kan summera 2018. Det har varit ett händelserikt år för Nordic Iron Ore: den finansiella situationen stärktes genom en nyemission samt en omvandling av finansiell skuld genom kvittningsemissioner till aktier och konvertibler; antalet aktieägare ökade kraftigt genom en utdelning från en av våra ägare, och för att ge ägarna möjlighet att handla i aktien noterades den på Nasdaq First North. Inför noteringen gjordes en sammanläggning av aktierna och styrelsen utökades med en person. Sista etappen av arbetet med genomförbarhetsstudien för Blötberget inleddes vid halvårsskiftet, och detta arbete dominerade aktiviteterna under det sista kvartalet.

Marknaden

På marknadssidan har utvecklingen varit gynnsam och bekräftat vår strategi att producera högvärdig malm. Premien för högvärdig malm har stabiliserats på en högre nivå och även priset på standardprodukter har hållit sig relativt stabilt.

De sjunkande järnmalmspriserna vi såg mot slutet av året var något av en korrigering, men som väntat kom en rekyl uppåt snabbt och järnmalmspriset steg succesivt beroende på långsiktig efterfrågan och lageruppbyggnad i Kina. Detta har lett till att indexet för 62-procentig malm klättrat tillbaka till cirka USD 76/ton och indexet för högre kvaliteter med 65% järn har klättrat tillbaka till cirka 90 dollar per ton. Detta är ungefär den nivå som några analytiker förutspår för 2019. Skillnaden mellan index för 62% och 65% har sjunkit en hel del och premien för 65% ligger kring USD 5 per procentenhet, vilket är nära en halvering mot toppnoteringen och ligger mer i linje med det förväntade genomsnittet på lång- och medelfristig sikt.

Utvecklingen av prisdifferensen mellan de två indexen under 2018 framgår av nedanstående diagram. Diagrammet slutar före den tragiska olyckan vid en järnmalmsgruva i Brasilien som fick priserna att, åtminstone tillfälligt, stiga påtagligt.

IODEX 62%Fe mot 65% Fe

 

Källa: S & P Global, Platts

Medan priset på terminskontrakt för högvärdig malm varit under visst tryck har den lokala marknaden i Kina för malm med 66% eller mer, stärkts i respons till ekonomiska stimulanser från regeringen. Framtidsutsikterna för marknaden ter sig således fortsatt positiva för NIO trots korrektionen under slutet av 2018.

Projektarbeten

Vårt projekt Ludvika Gruvor består av tre delar: två är nedlagda gruvor som skall återstartas och för vilka vi har alla nödvändiga tillstånd, men den mest spännande delen av projektet är Håksbergs­­fyndighetens sydliga fortsättning under sjön Väsman som vi benämner Väsmanfältet. Det var mycket magnetkartan över det området som lockade mig när jag först tittade på projektet för åtta år sedan och jag vet att jag inte är ensam. Det är därför glädjande att vi får hjälp med undersökningarna av området. Under 2019 kommer det EU-finansierade forsknings­projektet Smart Exploration att testa modern prospek­terings­teknik inte bara kring Blötberget utan också på Väsmanfältet.

Blötberget, där vi närmar oss beslut om byggstart är en utmärkt första fas i projektet – mycket finns på plats sedan tidigare drift och gruvan ligger nära till det blivande industri­området och järnvägsterminal. Det blir spännande att se den färdiga studien för gruvan, men sin största förtjänst har Blötberget som katalysator för utvecklingen av Väsmanfältet.

2019 kommer att vara ett avgörande år, inte bara för utvecklingen av själva Blötbergsgruvan. Genom att etablera bolaget på marknaden och det gemensamma anriknings­verket och järnvägsterminalen lägger gruvan grunden för hela projekt Ludvika Gruvor. Det är min förhoppning att det kommande finansieringsarbetet för bygget av Blötberget även skall ge oss tillräckliga resurser för att öka tempot i utvecklingen av Väsmanfältet. Vi kommer dock inte att tappa fokus – nu skall arbetet med Blötberget gå från förstudier till genomförande.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 070 640 5177

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser.

 Denna information är sådan information som Nordic Iron Ore AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, via Cisions för offentliggörande tid som ovan.