Investerare


Fri, 11 Feb 2022 12:22:00 +0100

Nordic Iron Ore AB och Cargill undertecknar avsiktsförklaring i syfte att inleda ett långsiktigt partnerskap, innefattande produktutveckling, investeringar i Blötbergsprojektet och produktleveranser

Release

Nordic Iron Ore AB (publ) (”NIO” eller ”Företaget”) har nöjet att tillkännage undertecknandet av en avsiktsförklaring med Cargill, Incorporated (”Cargill”) i syfte att förhandla ett långsiktigt leveransavtal för höggradigt järnmalmskoncentrat från Blötbergsprojektet i Dalarna, Sverige, samt att utforma villkor för Cargill att tillhandahålla en investering på 50 miljoner SEK (”Investeringen”) i bolaget som en del av en större kapitalanskaffning om minst 100 miljoner SEK.

Investeringen underlättar nästa fas av utvecklingen av projektet, som fullt utvecklat kommer att producera ca 1 600 000 t per år av ett 68 % Fe-koncentrat. En sådan produkt kommer att tas emot väl av stålindustrin eftersom produkten, som kännetecknas av sin höga kvalitet, sitt magnetitinnehåll och sin låga koncentration av skadliga beståndsdelar underlättar minskningen av CO₂-intensitet i hela leveranskedjan för stål.

De båda företagen kommer att inleda en process för företagsbesiktning (”due diligence”) och förhandlingar rörande både leveransavtal och Investeringen. Processen avses avslutas under andra kvartalet 2022.

Cargills metallverksamhet (”Cargill Metals”) fokuserar på handel med järnmalm och stål, och kopplar samman järnmalmsproducenter världen över med stålverk och slutanvändare på centrala marknader. Cargill Metals handlar med över ~50 miljoner ton järnmalm per år och är en strategisk investerare i ett antal gruvverksamheter i Nordamerika och Nordeuropa.

Om NIO

Nordic Iron Ore är ett gruvutvecklingsbolag i södra Dalarna med huvudambitionen att återuppta gruvdriften i Ludvika Gruvor bestående av de tidigare verksamma gruvorna Blötberget och Håksberg samt det mellanliggande Väsmanfältet vars potential bedöms som betydande. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).

Om Cargill

Cargills 155 000 medarbetare i 70 länder arbetar ständigt för att uppnå vårt syfte att ge världen näring på ett säkert, ansvarsfullt och hållbart sätt. Varje dag för vi samman jordbrukare med marknader, kunder med ingredienser, och människor och djur med de livsmedel de behöver. Vi kombinerar 155 års erfarenhet med nya tekniker och insikter för att fungera som betrodd partner för livsmedels-, jordbruks-, finans- och industrikunder i över 125 länder. Sida vid sida skapar vi en starkare, mer hållbar framtid för jordbruket.

Om Cargill Metals 

Cargills metallverksamhet har sitt huvudkontor i Singapore och tillhandahåller mervärdestjänster och -lösningar längs hela den globala leveranskedjan för järnprodukter. Våra 150 år av erfarenheter av riskhantering på globala råvarumarknader, i kombination med 40 års unika insikter i järnbranschen, ger våra kunder det stöd de behöver för att utvecklas. Vi för samman järnmalmsproducenter världen över med stålverk på centrala marknader samt levererar ett brett utbud av tjänster, från teknisk marknadsföring till anpassade riskhanteringslösningar längs hela leveranskedjan, ända till stålets slutanvändare.

Med 130 dedikerade experter, ett etablerat globalt nätverk och nav i Kina, Singapore, Storbritannien och Vietnam för att betjäna våra kunder, har Cargill verksamhet i över 25 hamnar och över 50 lager världen över, som ger fysiska och finansiella lösningar åt över 2 500 kunder i 40 länder. Varje år befordrar vi 50 miljoner ton fysisk järnmalm och 6 miljoner ton fysiskt stål världen över. Mer information finns på Cargill Metals Supply Chain eller Cargill.com.


Denna information är sådan som Nordic Iron Ore är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom angiven kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2022-02-11 12:22 CET.

För ytterligare information vänligen kontakta:

Lennart Eliasson Verkställande Direktör
tel: 0240 88 302

lennart.eliasson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).