Investerare


Fri, 04 Jun 2021 11:38:21 +0200

KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA i NORDIC IRON ORE AB

Nordic Iron Ore AB - Kallelse årsstamma 2021

Aktieägarna i Nordic Iron Ore AB, org.nr 556756-0940, kallas till årsstämma den 7 juli 2021 kl. 15.00 på Restaurang Kajkrogen, Kajvägen 13 i Ludvika. Inregistrering till stämman börjar kl. 14.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN

Den som önskar delta på årsstämman ska:

 • dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 juni 2021;
 • dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget under adress Nordic Iron Ore AB, Vendevägen 85A, 182 91 Danderyd eller per e-post till info@nordicironore.se senast den 1 juli 2021.

Vid anmälan uppges namn, personnummer/organisationsnummer, telefonnummer, adress och aktieinnehav samt i förekommande fall uppgift om ombud och biträden.

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta på bolagsstämman, vara registrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB (s.k. rösträttsregistrering) den 29 juni 2021. Sådan rösträttsregistrering, som kan vara tillfällig, måste – för att kunna beaktas vid framställningen av bolagsstämmoboken – av aktieägaren begäras hos förvaltaren så att denne kan verkställa rösträttsregistreringen senast den 1 juli 2021.

Ombud m.m.

Om aktieägare avses företrädas av ombud, måste ombudet kunna uppvisa skriftlig, daterad och av aktieägaren undertecknad fullmakt till stämman. Fullmakten ska uppvisas i original och får inte vara utfärdad tidigare än ett år före dagen för stämman, om inte längre giltighetstid (dock längst fem år) har angivits i fullmakten. Om fullmakten utfärdats av en juridisk person ska ombudet också kunna uppvisa aktuellt registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen. För att underlätta inpasseringen bör kopia av fullmakt och andra behörighetshandlingar bifogas anmälan till stämman. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt på bolagets webbplats www.nordicironore.se och skickas utan kostnad för mottagaren med post till aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Poströstning

För poströstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret finns tillgängligt på bolagets webbplats www.nordicironore.se. Det ifyllda formuläret måste vara bolaget tillhanda senast den 1 juli 2021 och skickas med posten till Nordic Iron Ore AB, c/o Bird & Bird Advokat, Box 7714, 103 95 Stockholm, eller per e-post till vendela.nilert@twobirds.com. Ytterligare anvisningar och villkor framgår av formuläret.

Information med anledning av coronaviruset (Covid-19)

Med anledning av coronaviruset (covid-19) och risken för smittspridning bör aktieägare noga överväga möjligheten att delta på bolagsstämman genom ombud eller att rösta genom poströstning. Aktieägare som uppvisar symptom på smitta (torrhosta, feber, andningsbesvär, halsont, huvudvärk, muskel- och ledvärk), har varit i kontakt med personer som uppvisar symptom på smitta, har vistats i ett riskområde eller tillhör en riskgrupp, uppmanas särskilt att utnyttja dessa möjligheter. Fullmaktsformulär och formulär för poströstning finns tillgängligt på bolagets webbplats, www.nordicironore.se.

I syfte att minska risken för smittspridning har bolaget beslutat att vidta följande försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman:

 • Aktieägare erbjuds möjlighet att rösta genom poströstning.
 • Förtäring kommer inte att erbjudas, vare sig före eller efter stämman.
 • Antalet funktionärer vid stämman kommer att minimeras.
 • Verkställande direktören kommer inte hålla något anförande.
 • Årsstämman kommer att genomföras på kortast möjliga tid, dock utan att inskränka aktieägarnas rättigheter.

Om ytterligare försiktighetsåtgärder i samband med bolagsstämman bedöms lämpliga eller nödvändiga kommer information om detta att lämnas på bolagets webbplats, www.nordicironore.se.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordningen
 5. Val av en eller två justeringspersoner
 6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 8. Beslut om:
 1. fastställelse av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultat­räkning och koncernbalansräkning;
 2. dispositioner beträffande bolagets ansamlade vinstmedel enligt den fastställda balans­räkningen; samt
 3. ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 1. Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
 2. Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisors­suppleanter
 3. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter
 4. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner
 5. Stämmans avslutande

VALBEREDNINGENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Bolagets valberedning består av valberedningens ordförande Tomas Olofsson, Anders Bengtsson, Johnas Jansson och Gerald Whittle. Valberedningen har presenterat följande förslag till beslut under punkterna 2 och 9–11 på den föreslagna dagordningen.

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman

Valberedningen föreslår att Tomas Olofsson utses till ordförande vid stämman.

Punkt 9 – Fastställande av arvoden till styrelse och revisor

Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsearvode ska utgå med 200 000 kronor till styrelsens ordförande och 75 000 kronor till var och en av styrelsens övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget. Det föreslagna arvodet innefattar arvode för utskottsarbete. Valberedningen föreslår vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 – Fastställande av antalet styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

Bolagets styrelse består för närvarande av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och bolaget har för närvarande ett registrerat revisionsbolag som revisor. Valberedningen föreslår att, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, styrelsen ska bestå av fyra ordinarie ledamöter utan suppleanter och att ett registrerat revisionsbolag utses till revisor.

Punkt 11 – Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisors­suppleanter

Bolagets styrelse består för närvarande av ordinarie ledamöterna Tomas Olofsson (ordförande), Jonas Bengtsson, Gösta Bergman och Timo Lindborg. Valberedningen föreslår omval av Tomas Olofsson, Jonas Bengtsson, Gösta Bergman och Timo Lindborg till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma, med Tomas Olofsson som ordförande. Information om de föreslagna styrelseledamöterna finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Valberedningen föreslår omval av Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har låtit meddela att Anna Rozhdestvenskaya avses utses till huvudansvarig revisor.

STYRELSENS FÖRSLAG TILL BESLUT

Punkt 8b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets ansamlade vinstmedel enligt den fastställda balansräkningen

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel om 47 907 792 kronor balanseras i ny räkning.

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emissioner

Styrelsen föreslår att stämman beslutar om ett bemyndigande för styrelsen att, för tiden intill nästa årsstämma och vid ett eller flera tillfällen, besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Emission ska kunna ske genom kontant betalning och/eller med eller utan föreskrift om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6, 14 kap 5 § första stycket 6 och 15 kap 5 § första stycket 4 aktiebolagslagen. Vid emissioner med eller utan företrädesrätt för bolagets aktieägare ska aktiekapitalet och antalet aktier i bolaget vid utgivande, utbyte och/eller konvertering kunna ökas med sådant belopp och antal som ryms inom bolagsordningens gränser vid tidpunkten för aktuell emission med stöd av bemyndigandet. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske med hänsyn till exempelvis bolagets behov av att bredda aktieägarkretsen, för att möjliggöra förvärv och/eller för att med kort varsel tillgodose koncernens finansieringsbehov. Vid emission utan företrädesrätt för bolagets aktieägare får befintliga aktieägare inte delta i emissionen.

Antalet aktier och röster

Vid utfärdandet av denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 33 582 993. Bolaget innehar inga egna aktier.

SÄRSKILDA MAJORITETSKRAV

För giltigt beslut i enlighet med styrelsens förslag enligt punkten 12 krävs att förslaget biträds av aktieägare representerande minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, vid stämman lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på dels bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels bolagets ekonomiska situation. Upplysningsplikten omfattar även bolagets förhållande till annat koncernföretag, koncernredovisningen samt sådana förhållanden beträffande dotterföretag som avses i föregående mening.

Handlingar

Årsredovisning och revisionsberättelse inklusive koncernredovisning och koncern­revisionsberättelse kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.nordicironore.se senast tre veckor före stämman. Fullständigt förslag enligt punkten 12 kommer hållas tillgängligt på bolagets webbplats senast två veckor före stämman. Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras på bolagets webbplats före stämman. Samtliga angivna handlingar samt denna kallelse skickas även utan kostnad för mottagaren med post till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Samtliga angivna handlingar kommer även att finnas tillgängliga på stämman.

Behandling av personuppgifter

För information om hur personuppgifter behandlas i samband med årsstämman, se

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

_____________

Ludvika i juni 2021

Nordic Iron Ore AB

Styrelsen

För ytterligare information vänligen kontakta:

Tomas Olofsson, Styrelseordförande, tel: 070-564 0350

tomas.olofsson@nordicironore.se

Nordic Iron Ore AB är ett gruvutvecklingsbolag med målsättningen att återuppta och utveckla järnmalmsproduktionen i Ludvika Gruvor i Blötberget och Håksberg. Bolaget avser även att utöka sina mineraltillgångar och uppgradera dessa till malmreserver, främst genom prospektering och andra undersökningar av det anslutande Väsmanfältet. Bolaget har alla nödvändiga tillstånd på plats för det inledande projektet i Blötberget och kommer att kunna producera järnmalm med mycket hög kvalitet.
För mer information, se www.nordicironore.se.

Bolagets aktier är noterade på Nasdaq First North Growth Market. Wildeco Ekonomisk Information AB är Bolagets Certified Adviser (info@wildeco.se tel 08-545 271 00).